نویسنده = ���������� ������������ ������ ��������������
تعداد مقالات: 2
1. انرگیا و انتلخیا: نقدی بر ارسطو از منظر رویکرد منادولوژیک

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 63-85

سید محمد علی شامخی؛ سید محمدرضا حسینی بهشتی


2. اصل‌های برهان و ملکۀ نوس تأملی در باب ادراک کلیات نزد ارسطو با نظر به کتاب تحلیلات ثانوی 2.19

دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-22

زینب انصاری نجف آبادی؛ سید محمدرضا حسینی بهشتی