نویسنده = ���������� ������������ ������ ��������������
معنای «علقه» و نسبت آن با امر زیبا نزد کانت

دوره 19، شماره 2، دی 1400، صفحه 1-20

ارسلان آقاخانی؛ محمد رضا حسینی بهشتی؛ شمس الملوک مصطفوی


انرگیا و انتلخیا: نقدی بر ارسطو از منظر رویکرد منادولوژیک

دوره 16، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 63-85

سید محمد علی شامخی؛ سید محمدرضا حسینی بهشتی


اصل‌های برهان و ملکۀ نوس تأملی در باب ادراک کلیات نزد ارسطو با نظر به کتاب تحلیلات ثانوی 2.19

دوره 15، شماره 2، دی 1396، صفحه 1-22

زینب انصاری نجف آبادی؛ سید محمدرضا حسینی بهشتی