کلیدواژه‌ها = کنش
جایگاه واهمه در عمل از منظر ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1402

سعید حسن زاده؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبری


واکاوی رابطۀ فهم با استعاره، روایت و کنش در اندیشۀ ریکور

دوره 19، شماره 1، تیر 1400، صفحه 21-40

سیده اکرم برکاتی؛ یوسف شاقول؛ محمدجواد صافیان


رابطۀ کنش و روایت در تفکر هیدگر

دوره 17، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 23-44

سیده اکرم برکاتی؛ یوسف شاقول؛ محمدجواد صافیان