کلیدواژه‌ها = فهم
واکاوی رابطۀ فهم با استعاره، روایت و کنش در اندیشۀ ریکور

دوره 19، شماره 1، تیر 1400، صفحه 21-40

سیده اکرم برکاتی؛ یوسف شاقول؛ محمدجواد صافیان


سطوح، مؤلفه‌ها و کارکردهای دور هرمنوتیکی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 107-125

اصغر واعظی؛ اسماعیل قائدی


تلقی بدیع گادامر از فهم

دوره 10، شماره 2، دی 1391، صفحه 5-26

اصغر واعظی


دیویدسن و اصل چریتی به مثابه شرط امکان تفسیر

دوره 10، شماره 1، شهریور 1391

مجتبی درایتی


افق فهم در آینه فهم افق

دوره 9، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 59-86

اصغر واعظی؛ فائزه فاضلی