ارزیابی جایگاه هنر به عنوان شرط فلسفۀ آلن بدیو
ارزیابی جایگاه هنر به عنوان شرط فلسفۀ آلن بدیو

علیرضا اسمعیل زاده برزی

دوره 18، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-20

چکیده
  در این مقاله بعد از بیان دیدگاه آلن بدیو در خصوص جایگاه هنر به عنوان یکی از شرایط فلسفه، نسبت خاص فلسفۀ او را با هنر مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. بررسی نوع مواجهۀ او با آثار هنری و شعری تردیدهایی را در ...  بیشتر
معانی متفاوت سوژه در فلسفه ی آلن بدیو
معانی متفاوت سوژه در فلسفه ی آلن بدیو

علیرضا اسمعیل زاده برزی؛ احمد علی حیدری

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 1-20

چکیده
  در این مقاله کوشیده­ایم تا وجود نوعی ابهام را در کاربرد مفهوم سوژه در آثار آلن بدیو مشخص سازیم. این ابهام مربوط به وجود یک ناسازگاری و دودستگی میان تعبیرات مختلف بدیو پیرامون آن مفهوم است. این ناسازگاری ...  بیشتر