تلقی فیشته از مفهوم حق طبیعی و نقد هگل بر آن

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکترای فلسفه دانشگاه اصفهان

چکیده

یادداشت سردبیر:
مقاله با عنوان «تلقی فیشته از مفهوم حق طبیعی و نقد هگل بر آن» (مجله فلسفه، 43(1)، بهار و تابستان 1394، صص.: 117-135) که تحت نام آقای مهدی میرابیان‌تبار دانش‌آموخته مقطع دکترای فلسفه دانشگاه اصفهان منتشر شده بود از صفحه نشریه حذف گردید و بنابراین دیگر به عنوان بخشی از شماره منتشره تلقی نخواهد شد. دلیل این اقدام آن بود که مطابق بررسی‌های بعدی صورت‌گرفته توسط ویراستار و سردبیر مجله این مقاله ترجمه‌ای از مقاله با عنوان «Hegel's Critique of Fichte in the 1802/3 Essay on Natural Right» (James Clarke, Inquiry, 54(3), 2011, pp.: 207-225) بوده که مصداقی از سرقت علمی تلقی می‌شود. متأسفانه در زمان انتشار هیچ یک از داوران، سردبیر و ویراستار نتوانستند عدم اصالت مقاله ارسالی را تشخیص دهند؛ البته مسئولیت اصلی این اقدام متوجه نویسنده می‌باشد، چرا که از داوران نشریه خواسته نمی‌شود تا جدای از داوری محتوایی، اصالت مقاله را از جهت مسروقه نبودن مورد کاوش قرار دهند و وظیفه ایشان تنها تمرکز و کوشش حداکثری بر سنجش محتوای مقاله است و رنج مضاعف تشخیص اصالت مقالات به ایشان محول نمی‌شود. علاوه بر آنکه مجله نخستین مفروض خود را بر صداقت آکادمیک نویسندگان محترم مقالات ارسالی گذارده و اقدام مجزایی برای کشف خلاف این فرض صورت نمی‌دهد.
از آنجا که در حال حاضر پشتوانه حقوقی قابل اتکایی برای برخورد با این قبیل تخلفات وجود ندارد و پیشتر نیز گزارش‌های غیررسمی دیگری از وقوع موارد مشابه در سایر نشریات علمی کشور منتشر شده بود،  مجله فلسفه دانشگاه تهران به منظور عمل به وظیفه و ایجاد سنتی جهت برخورد با انواع سرقت علمی به وقوع این رویداد اذعان و اقدام به اعلام عمومی این تخلف کرده است، و به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه در صورت امکان برخورد حقوقی با آن را پیگیری خواهد نمود.
از آقای جیمز کلرک نویسنده مقاله اصلی و نیز تمامی مخاطبان محترم نشریه بابت انتشار این مقاله غیراصیل عذرخواهی می‌نماییم.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fichte's Conception of Natural Right and Hegel'sCritique

نویسنده [English]

  • Mehdi Mirabian Tabar
Phd graduated of Philosophy,Isfahan University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hegel
  • Fichte
  • natural right
  • Freedom
  • political philosophy

یادداشت سردبیر:

مقاله با عنوان «تلقی فیشته از مفهوم حق طبیعی و نقد هگل بر آن» (مجله فلسفه، 43(1)، بهار و تابستان 1394، صص.: 117-135) که تحت نام آقای مهدی میرابیان‌تبار دانش‌آموخته مقطع دکترای فلسفه دانشگاه اصفهان منتشر شده بود از صفحه نشریه حذف گردید و بنابراین دیگر به عنوان بخشی از شماره منتشره تلقی نخواهد شد. دلیل این اقدام آن بود که مطابق بررسی‌های بعدی صورت‌گرفته توسط ویراستار و سردبیر مجله این مقاله ترجمه‌ای از مقاله با عنوان «Hegel's Critique of Fichte in the 1802/3 Essay on Natural Right» (James Clarke, Inquiry, 54(3), 2011, pp.: 207-225) بوده که مصداقی از سرقت علمی تلقی می‌شود. متأسفانه در زمان انتشار هیچ یک از داوران، سردبیر و ویراستار نتوانستند عدم اصالت مقاله ارسالی را تشخیص دهند؛ البته مسئولیت اصلی این اقدام متوجه نویسنده می‌باشد، چرا که از داوران نشریه خواسته نمی‌شود تا جدای از داوری محتوایی، اصالت مقاله را از جهت مسروقه نبودن مورد کاوش قرار دهند و وظیفه ایشان تنها تمرکز و کوشش حداکثری بر سنجش محتوای مقاله است و رنج مضاعف تشخیص اصالت مقالات به ایشان محول نمی‌شود. علاوه بر آنکه مجله نخستین مفروض خود را بر صداقت آکادمیک نویسندگان محترم مقالات ارسالی گذارده و اقدام مجزایی برای کشف خلاف این فرض صورت نمی‌دهد.

از آنجا که در حال حاضر پشتوانه حقوقی قابل اتکایی برای برخورد با این قبیل تخلفات وجود ندارد و پیشتر نیز گزارش‌های غیررسمی دیگری از وقوع موارد مشابه در سایر نشریات علمی کشور منتشر شده بود،  مجله فلسفه دانشگاه تهران به منظور عمل به وظیفه و ایجاد سنتی جهت برخورد با انواع سرقت علمی به وقوع این رویداد اذعان و اقدام به اعلام عمومی این تخلف کرده است، و به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه در صورت امکان برخورد حقوقی با آن را پیگیری خواهد نمود.

از آقای جیمز کلرک نویسنده مقاله اصلی و نیز تمامی مخاطبان محترم نشریه بابت انتشار این مقاله غیراصیل عذرخواهی می‌نماییم.