نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 خ دماوند- میدان امامت- خ جدیدی- ک شبان- بن بست منصوری- پ 4- ط 3

2 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه اخلاق دانشگاه قم

3 عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران

10.22059/jop.2024.365019.1006798

چکیده

مفهوم «اراده معطوف به قدرت» در فلسفه نیچه جایگاهی محوری دارد، اما تفسیر آن همواره محل بحث و جدل بوده است. در میان تفاسیر گوناگون، تفسیر روانشناختی، استعاری و متافیزیکی هر یک دریچه ای متفاوت به سوی فهم این مفهوم پیچیده می‌گشایند. این مقاله با اذعان به عدم قطعیت کلی هرگونه تفسیری از ایدة‌ نیچه، بر آن است تا نشان دهد که در مجموع و به طور نسبی، تفسیر روانشناختی ارادة معطوف به قدرت در مقایسه با سایر تفاسیر همخوانی بیشتری با فلسفهورزی نیچه دارد. بر پایة این تفسیر، ارادة معطوف به قدرت نه یک نیروی متافیزیکی و نه استعاره ای برای سلطه، بلکه گرایشی ذاتی در انسان برای خودشکوفایی، تایید زندگی و غلبه بر محدودیت ها است. این تفسیر با ایده های نیچه در خصوص چشم‌انداز‌گرایی ، نقد اخلاق سنتی و مفهوم ابرانسان همسو است. برخلاف تصور رایج، تفسیر روانشناختی ارادة معطوف به قدرت نه تنها با جوهر اخلاق یعنی توجه به دیگری ناسازگار نیست بلکه از طریق تاکید بر تعالی‌جویی و خلق ارزش‌های نوین به تعمیق آن یاری می‌رساند. با وجود چالش‌هایی که در تفسیر ایدة ارادة معطوف به قدرت نیچه وجود دارد، تفسیر روانشناختی ایدة مذکور می‌تواند نشان دهد که فراخوان نیچه برای پرورش انسان‌هایی قوی، خلاق و مسئول که بر خویشتن خویش تسلط داشته باشند، نسبتی با سلطه بر دیگران ندارد و از اینرو، ضرورت ظلم و خود‌کامگی علیه دیگران برای تحقق این آموزه یا به‌مثابة نتیجة ضروری آن عمیقا مسأله برانگیز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Nietzsche's "Will to Power": A Psychological Interpretation and its Ethical Implications

نویسندگان [English]

 • MUHAMMADHOSSEIN امامی 1
 • ahmad Fazeli 2
 • Hossein Mesbahian 3

1 خ دماوند- میدان امامت- خ جدیدی- ک شبان- بن بست منصوری- پ 4- ط 3

2 Associate Professor and member of the Faculty of Ethics, Qom University

3 Assistant Professor, Department of Philosophy, Faculty of Letters and Humanities, University of Tehran

چکیده [English]

Friedrich Nietzsche's concept of "will to power" stands as a cornerstone of his philosophy, yet its interpretation remains a contentious issue. Among the various proposed interpretations, the ontological, metaphorical, and psychological perspectives each offer distinct understandings of this complex concept. While definitively establishing the "correct" interpretation is challenging due to the complexities of Nietzsche's writing and expression, this essay argues that the psychological interpretation aligns more effectively with the core tenets of his thought. The essay begins by providing a concise overview of the metaphysical, metaphorical, and psychological interpretations of "will to power." Acknowledging the inherent uncertainty in interpreting Nietzsche's ideas, it argues that the psychological interpretation, emphasizing the "will to power" as an intrinsic human drive for self-overcoming and growth, resonates more strongly with the broader themes of Nietzsche's philosophy, particularly perspectivism. Furthermore, It addresses concerns that this interpretation might endorse oppression and autocracy as necessary outcomes of the "will to power." Through careful analysis, the essay demonstrates how the psychological interpretation, when understood accurately, does not inherently support such harmful practices. In contrast, it highlights how this interpretation, emphasizing self-mastery can potentially contribute to moral development and a pursuit of excellence. Finally, the essay emphasizes the importance of understanding the foundational concepts of his philosophy, such as perspectivism, for accurately interpreting his ideas. By prioritizing evidence-based analysis and nuanced understanding, we can navigate the complexities of Nietzsche's thought and appreciate its enduring relevance in contemporary discussions about ethics, individual responsibility, and the pursuit of a meaningful life.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • will to power"
 • psychological interpretation"
 • perspectivism"
 • self-overcoming"
 • life-affirmation"
 • ethical implications"
 • , "
 • superman"