دوره و شماره: دوره 38، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-205