نویسنده = �������������� ������ ������������
معنای «علقه» و نسبت آن با امر زیبا نزد کانت

دوره 19، شماره 2، دی 1400، صفحه 1-20

ارسلان آقاخانی؛ محمد رضا حسینی بهشتی؛ شمس الملوک مصطفوی


شأن وجودشناختی هنر و صنعت نزد هیدگر

دوره 17، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 69-87

مرجانه سوزن کار؛ محمدرضا ریخته گران؛ شمس الملوک مصطفوی


زیست‌جهان و پارادوکس سوبژکتیویته

دوره 16، شماره 1، تیر 1397، صفحه 37-56

زهرا رمضانلو؛ حسن فتح زاده؛ شمس الملوک مصطفوی