دوره و شماره: دوره 42، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 1-156