دوره و شماره: دوره 42، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-146