نویسنده = �������������� �������� ��������
بررسی و مطالعه تطبیقی تفکر نیچه و دیلتای در رابطه با تاریخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

حسن غیبی پور؛ علی کرباسی زاده؛ محمد جواد صافیان


بازخوانی تفسیر هایدگر از تفکر شاعرانۀ هولدرلین در پرتو روی‌آورندگی به غیر

دوره 20، شماره 1، تیر 1401، صفحه 55-75

سید جمال سامع؛ محمد جواد صافیان؛ علی کرباسی زاده اصفهانی