کلیدواژه‌ها = phenomenology
زبان و ساختار منطقی ذهن در پدیدارشناسی هوسرل

دوره 18، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 155-174

علیرضا فرجی


سلامتی و بیماری از منظر پدیدارشناسی

دوره 18، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 63-83

سمیه رفیقی؛ محمد اصغری


پدیدارشناسی، نقد شکاکیت و ضرورت هستی شناسی وحدت‌گرا

دوره 14، شماره 1، تیر 1395، صفحه 51-71

مصطفی زالی؛ سید حمید طالب زاده


دریدا و هوسرل : تعلیق یا تمکین

دوره 13، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 39-56

مهدی خبازی کناری