کلیدواژه‌ها = ابن سینا
نقش عوامل غیر اکتسابی در شکل‌گیری هویّت فردی از دیدگاه ابن سینا

دوره 19، شماره 1، تیر 1400، صفحه 239-260

آیسودا هاشم پور؛ فروغ‌السادات رحیم‌پور


دیدگاه ابن سینا دربارۀ مفاهیم فلسفی؛ معقول اولی یا معقول ثانی

دوره 18، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 23-42

سید احمد حسینی؛ مریم تبریزی


نظریۀ میرداماد دربارۀ چگونگی تحقق خارجی حرکت و معانی آن

دوره 18، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 127-145

محمود صیدی؛ سید محمد موسوی