مقاله پژوهشی
نشانه¬شناسی پیرس در پرتو فلسفه، معرفت¬شناسی و نگرش وی به پراگماتیسم
نشانه¬شناسی پیرس در پرتو فلسفه، معرفت¬شناسی و نگرش وی به پراگماتیسم

(نوو-اگلیز) اَملی رضوی¬فر؛ حسین غفاری

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1390، صفحه 5-37

چکیده
  این مقاله، مهمترین ویژگی­های نشانه­شناسی پیرس، از جمله فرایند پیدایش نشانه­ها، نحوۀ دلالت و بُعد عملی آنها را مورد بررسی قرار می­دهد. بررسی سه مقوله فلسفی پیرس و مسأله «ابداکسیون» نشان­دهندة ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقدی بر طریق توماس آکویینی در اصالت وجود
نقدی بر طریق توماس آکویینی در اصالت وجود

سید حمید طالب¬زاده

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1390، صفحه 37-58

چکیده
   این‌که چگونه وجود و ماهیت بر یکدگر افزوده می‌شوند برای تبیین موجود خارجی اهمیت زیادی دارد، توماس به نظریة‌ قوه و فعل رجوع می‌کند و ماهیت تام را به منزلة‌ قوه‌ و وجود را به منزلة فعلیت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
افق فهم در آینه فهم افق
افق فهم در آینه فهم افق

اصغر واعظی؛ فائزه فاضلی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1390، صفحه 59-86

چکیده
  گادامر فهم را واقعه‌ای می‌داند که در اثر امتزاج افق مفسر و افق متن پدید می‌آید. در نگاه گادامر، فهم پیوندی بنیادین با مفهوم افق دارد ودر واقع افق در فراشد فهم نقطه کانونی است. افق در نظر نیچه مفهومی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی امکان بومی‌سازی علوم انسانی از منظر هستی‌شناسی بنیادین
بررسی امکان بومی‌سازی علوم انسانی از منظر هستی‌شناسی بنیادین

احمد علی حیدری

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1390، صفحه 87-112

چکیده
  مارتین هیدگر تحلیل انسان را به ‌منزلة اقدامی تمهیدی برای پرسش از معنای وجود تلقی می‌کند و به آن «هستی‌شناسی بنیادین» می‌گوید. از منظر هیدگر بررسی دقیق پرسش از وجود منوط به این است که در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رویة‌ بر ساخت‌گرایانة رالز
رویة‌ بر ساخت‌گرایانة رالز

شهلا اسلامی؛ مجید اکبری

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1390، صفحه 113-136

چکیده
  نظریة عدالت جان رالز با رویه‌ای برساخت‌گرایانه ارائه و صورت‌بندی شده است. رالز ادعا می‌کند که رویه‌ی برساخت‌گرایانه‌ خود را بدون پیش‌فرض‌های متافیزیکی بیان کرده است. برای بررسی ادعای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
زیبایی¬شناسی در فلسفه صدرالمتألهین
زیبایی¬شناسی در فلسفه صدرالمتألهین

حسین هاشم نژاد؛ سید جواد نعمتی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1390، صفحه 137-162

چکیده
  امروزه در محافل آکادمیک، زیبایی­شناسی به عنوان شاخه­ای از فلسفه که به مطالعه پیرامون زیبایی و هنر می­پردازد، مطرح است. به نظر صدرا زیبایی صورت یا امری تحسین برانگیز است.منشاء زیبایی جمیل مطلق است. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
افراد ممتنع الوجود و منطق مفاهیم
افراد ممتنع الوجود و منطق مفاهیم
دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1390، صفحه 163-184

چکیده
  میان منطق‌دانان مسلمان، نزاعی دربارة گسترة مصادیق موضوع در قضایای حقیقیه درگرفته است و آن اینکه آیا موضوع در این دسته از قضایا شامل همة مصادیق موجود و ممکن الوجود است یا مصادیق ممتنع الوجود را نیز ...  بیشتر