مقاله پژوهشی
کانت، فوکو و سنت انتقادی
کانت، فوکو و سنت انتقادی

رضا - داوری اردکانی؛ مالک شجاعی جشوقانی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 9-26

چکیده
  روشنگری قرن هجدهم یکی از مهم‌ترین بنیادهای فرهنگ مدرن است و می‌توان فلسفۀ معاصرغرب را دیالکتیک و گفت‌وگوی روشنگری و جریان‌های منتقد آن دانست.گرچه سابقۀ مضامین فکری روشنگری را در اواخر قرون ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
افعال ارادی انسان
افعال ارادی انسان

محمود خاتمی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 27-45

چکیده
  بحث درباره اراده و مبدأ بودن آن در افعال انسان از مباحث بسیار مشکل فلسفه در همه نظام‌های فلسفی بوده و هست. در این نوشته تلاش می‌شود تا ضمن دفاع از نظریه اراده آزاد، وجوه بنیادین مبدأ بودن آن برای افعال ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی انتقاد شوپنهاور از تحلیل علیت کانت
ارزیابی انتقاد شوپنهاور از تحلیل علیت کانت

سید حمید طالب زاده

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 47-66

چکیده
  شوپنهاور در کتاب ریشه چهار وجهی اصل جهت کافی، تفسیر کانت از اصل علیت را مطابق با بیانی که در بخش اصول فاهمه محض و در آنالوژی دوم آمده مورد انتقاد قرار داده است، این انتقادات در سه محور اصلی مطرح شده است. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تطبیق زیبایی‌شناسی در فلسفه افلاطون و دکارت
تطبیق زیبایی‌شناسی در فلسفه افلاطون و دکارت

سیمین اسفندیاری

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 67-83

چکیده
  تصور مطلق‌انگارانه دکارت نسبت به شناخت عقلی موجب فاصله گرفتن انسان با عالم طبیعت، ادراک حسی و سرانجام پدید آمدن شکاف میان عقل و حس شد. سئوال این است آیا می‌توان در مذهب اصالت عقل دکارت جایی برای زیبایی‌شناسی ...  بیشتر
آگاهی پدیداری از منظر نظریه‌های بازنمودی ذهن
آگاهی پدیداری از منظر نظریه‌های بازنمودی ذهن

سید محمد حسینی؛ کامبیز بدیع

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 85-104

چکیده
  یکی از پرسش‌های مهم در معرفت‌شناسی واقعیات غیرفیزیکی، آگاهی پدیداری است. ادعای اصلی فیزیکالیسم و از جمله نظریۀ بازنمودی ذهن این است که تبیین حقیقی رویدادها تنها از طریق تبیین‌های فیزیکی امکان‌پذیر ...  بیشتر
نسبت رفتارگرایی معرفت‌شناختی با نفی پلورالیسم معرفتی در نگاه دیویدسون
نسبت رفتارگرایی معرفت‌شناختی با نفی پلورالیسم معرفتی در نگاه دیویدسون

سعیده کوکب

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 105-124

چکیده
  مسئلة مورد بحث در این مقالهنسبت بینرفتارگراییمعرفت‌شناختی و پلورالیسم معرفتی یا نسبی‌گرایی است. آیا می‌توان از طرفی به رفتارگرایی اعتقاد داشت، و نظریة بازنمایی را کنارگذاشت، اما از طرف دیگر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
خطرهای خیرخواهی: تبیین و تحلیل اصل بیشینه‌سازی خیر در اخلاق هنجاری و نقد جان رالز بر آن
خطرهای خیرخواهی: تبیین و تحلیل اصل بیشینه‌سازی خیر در اخلاق هنجاری و نقد جان رالز بر آن

شیرزاد پیک‌حرفه

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 125-144

چکیده
  این مقاله، نخست، اصل «بیشینه‌سازی خیر» را تبیین و تحلیل می‌کند و سپس نقدهای گوناگون رالز را بر آن مطرح می‌کند. رالز نخستین‌ فیلسوفی است که، علاوه بر طرح انتقادهای منسجم و نظام‌مند از ...  بیشتر