دوره و شماره: دوره 41، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 1-148