مقاله پژوهشی
کانت و حل تعارضات ریاضی
کانت و حل تعارضات ریاضی

غلامعلی حداد عادل؛ صبورا حاجی علی اورک‌پور

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 9-28

چکیده
  کانت در آثار متعدد دورۀ مابعد انتقادی از جمله تمهیدات و به ویژه دیباچۀ هر دو طبع کتاب نقد عقل محض، بر تقدم رتبی و زمانی بحث تعارضات عقل نسبت به دیگر بخش‌های نظام فلسفی خود تصریح کرده و وظیفۀ محوری فلسفه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نوس:دانشِ علمی برهان‌ناپذیر و مَلَکه‌ی معرفتی ارسطو
نوس:دانشِ علمی برهان‌ناپذیر و مَلَکه‌ی معرفتی ارسطو

مهدی قوام صفری

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 29-46

چکیده
  ارسطو در فصل پایانی کتاب دوم تحلیلات ثانوی (بعد از این ت. ث.) در باب آرخایِ دانش علمی (اپیستمه) دو پرسش می­پرسد و سپس به هر دو پرسش پاسخ می­دهد. نوس مفهوم محوری هر دو پاسخ اوست. اما از آنجا که سخن او در باب ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تفسیر فمنیستی نظریة نفس اسپینوزا
تفسیر فمنیستی نظریة نفس اسپینوزا

فاطمه بختیاری

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 47-64

چکیده
  نظریة نفس اسپینوزا اینهمانی نفس و بدن را در مقابل سنت دوگانه‌انگار دکارتی قرار می‌دهد. این دوگانه‌انگاری و اینهمان‌انگاری نفس و بدن موجب واکنش‌هایی در فلسفه‌های اخیر شده است. فیلسوفان فمنیست ضمن ...  بیشتر
شناسنامه علمی شماره
هیدگر و پژوهش ششم از پژوهش‌های منطقی هوسرل
هیدگر و پژوهش ششم از پژوهش‌های منطقی هوسرل

بهمن پازوکی

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 65-82

چکیده
  هیدگر همواره تاکید بر آن داشته است که پژوهش‌های منطقی هوسرل سهم عمده‌ای در فراهم آوردن زمینه برای طرح مسائل اساسی در وجود و زمان داشته‌است. این مقاله، با توجه به پرسش اساسی در وجود و زمان که پرسش از وجود ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ملاحظاتی اجمالی در بارۀ هویت غربی- شرقی عالم امروز ما
ملاحظاتی اجمالی در بارۀ هویت غربی- شرقی عالم امروز ما

سید مسعود زمانی

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 83-102

چکیده
  اصل پرسش این نوشته دربارۀ عالمی است که ما در آن خانه کرده‌ایم. سخن برسر این است که خصیصۀ ذاتی این عالم وجه غربی و شرقی آن می‌باشد، امری که خود را در جهات مختلف زندگی ما بروز می‌دهد: در فهم جغرافیایی ما ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
از کارکردگرایی تا بسترگرایی: بازسازیِ گفتگوی دریفوس و پاتنم
از کارکردگرایی تا بسترگرایی: بازسازیِ گفتگوی دریفوس و پاتنم

محمدحسین محمدعلی خلج؛ محمدتقی طباطبایی

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 103-120

چکیده
  در 1960 پاتنم در مقالۀ "اذهان و ماشین‌ها" بر پایۀ قیاسِ میانِ ذهن و  ماشینِ تورینگ نگرشی نو به ذهن به نام کارکردگرایی را پی‌ریزی نمود. یک دهه پس از آن دریفوس براساسِ تفسیرش از پدیدارشناسیِ مرلوپونتی و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسةآرای منطقدانان قرن سیزدهم میلادی و گلنبوی در طرح قیاس
مقایسةآرای منطقدانان قرن سیزدهم میلادی و گلنبوی در طرح قیاس

ملیحه احسانی نیک

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 121-137

چکیده
  تفسیر منطقدانان سنتی از قیاس حملی به گونه‌ای است که آنها را در تحلیل قیاس مساوات و سایر قیاس‌های متضمن نسبت، با مشکل روبرو می‌کند. منطقدانان قرن سیزدهم میلادی برای بیرون رفتن از این مشکل دو شیوه را بکار ...  بیشتر