نویسنده = مسعود صادقی
تعداد مقالات: 4
1. کاراندیشی؛ چارچوبی برای تحلیل نسبت کار و معنای زندگی

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 153-172

مسعود صادقی


2. چهار چالش اساسی بر سر راه استدلال‌های اخلاقی؛ دیدگاه دومِسِل

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 107-123

مسعود صادقی


4. اوصاف اخلاقی مستقل و وابسته؛ تعریف و تقسیمی نوین در اخلاق

دوره 43، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 59-78

مسعود صادقی؛ عسکر دیرباز