حقیقت و واقعیت در پراگماتیسم پیرس و جیمز
حقیقت و واقعیت در پراگماتیسم پیرس و جیمز

عطیه زندیه

دوره 21، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 127-145

چکیده
  حقیقت و واقعیت از مباحث بنیادی فلسفی است که پراگماتیست‌ها دربارۀ آن مباحث ویژه‌ای مطرح کرده‌اند. در این مقاله آرای پیرس و جیمز در‌ این ‌خصوص با هم تطبیق داده می‌شود تا به این سؤال پاسخ داده  شود ...  بیشتر
تأملی بر تفاوت رهیافت هرمنوتیکی گادامر با هایدگر به مسئلة تناهیِ حقیقت
تأملی بر تفاوت رهیافت هرمنوتیکی گادامر با هایدگر به مسئلة تناهیِ حقیقت

احمد رجبی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 43-65

چکیده
  در این نوشتار کوشیده‌ایم رویکرد انتقادی هرمنوتیک فلسفی گادامر به هایدگر را دربارة سنت و زبان متافیزیک از طریق بنیادیابی آن در تلقی متفاوت این دو متفکر از مسئلة تناهی حقیقت تفسیر کنیم. مقصود از تناهی ...  بیشتر
امر کلاسیک و سنّت تاریخی در هرمنوتیک گادامر
امر کلاسیک و سنّت تاریخی در هرمنوتیک گادامر

فاطمه رجبی؛ محمد علی رجبی؛ شهرام پازوکی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 67-87

چکیده
  در این مقاله بر بحث استطرادی گادامر دربارة چیستیِ وصف «کلاسیک» برای آثار هنری و ادبی تمرکز می‌شود و با شرح آن، به عنوان نمونه‌ای که نحوة حضور و وجود امر تاریخی را در میانة زمانی‌بودن و داعیة حقیقت ...  بیشتر
نقش پدیدارشناسی روح هگل درتکوین جامعه‌شناسی معرفت مانهایم
نقش پدیدارشناسی روح هگل درتکوین جامعه‌شناسی معرفت مانهایم

زین العابدین افشار

دوره 17، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 89-103

چکیده
  هگل سیر تحول روح را باتحول در آگاهی حسی، خودآگاهی، عقل،روح، دین وعلم مطلق تشریح می‌کند. در این مسیر آگاهی به روش دیالکتیکی دربستر تاریخ حرکت می‌کند. لذا معرفت امری تحولی، خود یابنده و پویا تلقی می‌گردد. ...  بیشتر
معانی متفاوت سوژه در فلسفه ی آلن بدیو
معانی متفاوت سوژه در فلسفه ی آلن بدیو

علیرضا اسمعیل زاده برزی؛ احمد علی حیدری

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 1-20

چکیده
  در این مقاله کوشیده­ایم تا وجود نوعی ابهام را در کاربرد مفهوم سوژه در آثار آلن بدیو مشخص سازیم. این ابهام مربوط به وجود یک ناسازگاری و دودستگی میان تعبیرات مختلف بدیو پیرامون آن مفهوم است. این ناسازگاری ...  بیشتر
بررسی برخی پیامدهای معرفتی و سیاسی آموزه‌های رورتی و گادامر در باب حقیقت
بررسی برخی پیامدهای معرفتی و سیاسی آموزه‌های رورتی و گادامر در باب حقیقت

محسن محمودی

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 91-106

چکیده
  در این مقاله، به بررسی انتقادی آموزه­های رورتی و گادامر در باب حقیقت از طریق تحلیل پیامدهای نامطلوب معرفتی و سیاسی آن پرداخته می­شود. رورتی حقیقت را نفی می­کند و آن را صرفاً بیانگر ویژگی جمله­ها ...  بیشتر
هیدگر و پژوهش ششم از پژوهش‌های منطقی هوسرل
هیدگر و پژوهش ششم از پژوهش‌های منطقی هوسرل

بهمن پازوکی

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 65-82

چکیده
  هیدگر همواره تاکید بر آن داشته است که پژوهش‌های منطقی هوسرل سهم عمده‌ای در فراهم آوردن زمینه برای طرح مسائل اساسی در وجود و زمان داشته‌است. این مقاله، با توجه به پرسش اساسی در وجود و زمان که پرسش از وجود ...  بیشتر
تقویم پدیده شناختی هوسرل: اشتراک بین الاذهانی و مسئلة عینیت و حقیقت
تقویم پدیده شناختی هوسرل: اشتراک بین الاذهانی و مسئلة عینیت و حقیقت

سعیده کوکب

دوره 10، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 69-86

چکیده
  در مقالة حاضر راهکار هوسرل در خصوص حلّ مسئلة شناخت مورد بررسی قرار می‌گیرد. درونمایة اصلی پدیده‌شناسی هوسرل، به ویژه در بحث تقویم اعیان، نقد شناخت است. هوسرل با الهام از شک دکارتی به حوزة آگاهی مطلق ...  بیشتر
حقیقت و توجیه
حقیقت و توجیه

سعیده کوکب

دوره 8، شماره 1 ، اسفند 1389، ، صفحه 137-174

چکیده
  در چارچوب پارادایم زبانی، همواره مرتبط با تلقی حقیقت به عنوان سازگاری، این مسأله وجود دارد که چگونه می‌توانیم در پرتو دلائل قابل دسترس، ادعای حقیقی نامشروطی را بیان کنیم که ورای آنچه توجیه شده است، ...  بیشتر