کلیدواژه‌ها = حقیقت
تعداد مقالات: 8
2. امر کلاسیک و سنّت تاریخی در هرمنوتیک گادامر

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 67-87

فاطمه رجبی؛ محمد علی رجبی؛ شهرام پازوکی


3. نقش پدیدارشناسی روح هگل درتکوین جامعه‌شناسی معرفت مانهایم

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 89-103

زین العابدین افشار


4. معانی متفاوت سوژه در فلسفه ی آلن بدیو

دوره 43، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-20

علیرضا اسمعیل زاده برزی؛ احمد علی حیدری


6. هیدگر و پژوهش ششم از پژوهش‌های منطقی هوسرل

دوره 41، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 65-82

بهمن پازوکی


8. حقیقت و توجیه

دوره 38، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 137-174

سعیده کوکب