تبیین اشکالات تقسیم‌بندی معقولات اولی و ثانی بر مبنای اصالت وجود و ثمرات هستی‌شناسانه آن
تبیین اشکالات تقسیم‌بندی معقولات اولی و ثانی بر مبنای اصالت وجود و ثمرات هستی‌شناسانه آن

محمد دانش نهاد؛ محمد حسن وکیلی

دوره 20، شماره 2 ، بهمن 1401، ، صفحه 91-112

چکیده
  تقسیم معقولات به معقول اولی و معقول ثانی یکی از تقسیمات مشهور فلسفی است که در حکمت مشاء و متعالیه با تعبیرات متفاوت مورد قبول قرار گرفته است. این تحقیق با روش کتابخانه‌ای، جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات و ...  بیشتر
بررسی تحویل اصالت و اعتباریت به صدق و عدم صدق بر واقع
بررسی تحویل اصالت و اعتباریت به صدق و عدم صدق بر واقع

سید محمد حسن طباطبایی

دوره 17، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 53-67

چکیده
  بر اساس تلقی رایج، در نظریۀ اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، دو وصف اصالت و اعتباریت، به ترتیب به صدق بالذات و صدق بالعرض بر واقعیت خارجی تحویل برده می‌شوند و در نتیجه نه تنها تحقق ماهیت در خارج بلکه واقع ...  بیشتر
درباره تاریخ مشهور مسئله اصالت وجود
درباره تاریخ مشهور مسئله اصالت وجود

هما رنجبر؛ داود حسینی

دوره 17، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 105-120

چکیده
  در میان معاصران، روایت تاریخی مشهوری برای مسئله اصالت وجود مفروض دانسته شده است که طبق آن نقش‌های اصلی از آنِ ابن‌سینا، سهروردی و صدرا است و میرداماد نقش مکمل روایت را به عهده دارد: ابن‌سینا، در تقابل ...  بیشتر
نقدی بر طریق توماس آکویینی در اصالت وجود
نقدی بر طریق توماس آکویینی در اصالت وجود

سید حمید طالب¬زاده

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 37-58

چکیده
   این‌که چگونه وجود و ماهیت بر یکدگر افزوده می‌شوند برای تبیین موجود خارجی اهمیت زیادی دارد، توماس به نظریة‌ قوه و فعل رجوع می‌کند و ماهیت تام را به منزلة‌ قوه‌ و وجود را به منزلة فعلیت ...  بیشتر
مقایسه تقریرات ابن سینا و ملاصدرا و حکیم سبزواری و علامه طباطبائی در برهان صدیقین
مقایسه تقریرات ابن سینا و ملاصدرا و حکیم سبزواری و علامه طباطبائی در برهان صدیقین

دکتر قاسمعلی کوچنانی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1381

چکیده
  در برهان صدیقینی که ابن سینا تقریر کرده به یقینی بودن موجود ما و دفع دور و تسلسل تکیه شده است و ملاصدرا در تقریر برهان صدیقین به اصالت و وحدت وجود بساطت و تشکیک وجود توسل جسته است و در تقریر حکیم سبزواری ...  بیشتر