دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی -پژوهشی

بررسی انتقادهای علامه طباطبایی به دیدگاه ملاصدرا دربارۀ «تعریف حدی شیء به‌وسیلۀ فصل»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

محمد حسین زاده


ایدئولوژی به‌مثابه علم ایده‌ها: مواجهه‌ای ریکوری با «دستوت دو تراسی و طرحی معرفت شناسانه برای علمی جدید»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

حسین مصباحیان


کارکرد اخلاقی هنر در کارزار صنعت فرهنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

علیرضا آرام؛ بهاره گراوندی


نسبی‌انگاری ارزش‌ها و گرایش‌های دربارۀ خود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

پیمان جباری؛ محسن جوادی؛ محمد لگنهاوسن


مطالعه انتقادی نظریه‌های غربی قانون طبیعی در آخرین مرحله احیای آن در دوره پساتجدد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

محمد حسین طالبی


نظریات سه‌گانه اگوستینوس درباره میل و لذت بر اساس کتاب اعترافات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1401

حسین نیازبخش؛ اصغر واعظی


موقعیّت های ایزوتوپیکِ سرمایه داری: امکان انقلاب در فلسفه ی شیزوفرنیک دلوز-گتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1401

مهدی مومنی نیا؛ اصغر واعظی


روشنسازی نسبت یگانگی و بسگانگی در منطق اکسپرسیون براساس خوانش دلوز از اسپینوزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1401

اشکان احدی؛ محمدتقی طباطبایی


ترکیب ماده و صورت از نطر مشاء؛ اتحادی یا انضمامی؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1401

جواد صوفی؛ علیرضا کهنسال


خوانش شلینگ از مسألۀ همه‌خداانگاری بر مبنای اصل «این‌همانی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

احمد عبادی؛ الهام السادات کریمی دورکی


تبیین اشکالات تقسیم بندی معقولات اولی و ثانی بر مبنای اصاله الوجود و ثمرات هستی‌شناسانه آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

محمد دانش نهاد؛ محمد حسن وکیلی


آئورا و تکینگی دیفرانسیلی (به سوی یک زیبایی‌شناسی ماتریالیستی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1401

سجاد ممبینی


تحلیل و نقد تقویمِ اگویِ دیگر در پدیدارشناسی هوسرل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

محمدمهدی مقدس؛ سید مسعود سیف


تاریخمندی و نسبت آن با هستی شناسی بنیادین در وجود و زمان هایدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

طاهره حبیبی؛ سیدحمید طالب زاده؛ احمد رجبی


مقایسۀ روایت قربانی‌کردنِ فرزند به دست ابراهیم در عرفانِ ابن عربی و نگرش اگزیستانسیالیستی کیرکگور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

محسن ساربان نژاد؛ محمد اکوان


نسبت دستور زبان و منطق در نظر ابونصر فارابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1401

فاطمه شهیدی


بررسی و مطالعه تطبیقی تفکر نیچه و دیلتای در رابطه با تاریخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

حسن غیبی پور؛ علی کرباسی زاده؛ محمد جواد صافیان


بررسی انتقادی «ثبات تغیر» در ربط ثابت به متغیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1401

مهدی اسدی


حکمت و عرفان اسلامی و مسألة پیشرفت تمدن و فرهنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

شهرام پازوکی


حقیقت و واقعیت در پراگماتیسم پیرس و جیمز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

عطیه زندیه


مقاله پژوهشی

نظریۀ فرایند معکوس و کاربرد آن در تبیین نحوۀ مشاهده و اطلاع از امور غیبی توسط ابن‌سینا و شیخ اشراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

سعید انواری