کلیدواژه‌ها = هوسرل
تحلیل نقد سارتر بر خوداستعلایی هوسرل

دوره 19، شماره 2، دی 1400، صفحه 153-170

علیرضا فرجی


نسبت وجود و آگاهی در پژوهش‌های منطقی هوسرل

دوره 19، شماره 1، تیر 1400، صفحه 63-83

سید محمد حسینی؛ مهدی منفرد


زبان و ساختار منطقی ذهن در پدیدارشناسی هوسرل

دوره 18، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 155-174

علیرضا فرجی


آیا اصل طرد شق ثالث یک شرط سلبی برای حقیقت است؟

دوره 16، شماره 1، تیر 1397، صفحه 79-96

محمد شفیعی؛ احمد علی اکبر مسگری


دریدا و هوسرل : تعلیق یا تمکین

دوره 13، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 39-56

مهدی خبازی کناری