دوره و شماره: دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-150 
3. زیست‌جهان و پارادوکس سوبژکتیویته

صفحه 37-56

زهرا رمضانلو؛ حسن فتح زاده؛ شمس الملوک مصطفوی


6. دلوز: ماشین میل و ترکیب‌های آن

صفحه 97-115

سید علی صدرالحفاظی؛ محمدرضا ریخته گران