چیستی «عقل فعال» در نظریۀ عقل نزد ابن‌باجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

حسن عباسی حسین ابادی


ریشه یابی نظریۀ تجرد خیال سهروردی در آثار ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

علی اصغر جعفری ولنی؛ دنیا اسدی فخر نژاد


سمانتیک غیرتابع‌ارزشی حاج‌حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1402

اسدالله فلاحی


بررسیِ تأثیر دستاوردهای فلسفی حکمتِ متعالیه در اجتهاد شیعی: مطالعه‌ی موردیِ مسئله‌ی«وحدتِ وجود»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1402

محمدحسین مطهری فریمانی؛ علی اردشیر لاریجانی؛ سید مصطفی محقق داماد


تحلیلی هرمنوتیکی بر فلسفه ورزی منسیوس(Mencius) درباره سیاست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

علی آقاجانی


تقسیم‌بندی معقولات از دیدگاه ابن‌سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

جواد صوفی؛ مهدی عظیمی


جایگاه واهمه در عمل از منظر ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1402

سعید حسن زاده؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبری


[به عنوان یادداشت] نقد، ویرایش، و معرفت‌شناسی گواهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

سید محسن اسلامی