تعداد مقالات: 295

1. Indian Philosophy of Mind: A Comparative Study

دوره 37، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-19

Maya Radhakrishnan


2. Phenomenology of Religion : A Systematic Approach

دوره 37، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-19

Peter McKenzie


4. تفاوط

دوره 40، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-26


6. بررسی آپُریا در محاوره‌های تعریفی افلاطون

دوره 42، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-16

ملیحه ابویی مهریزی


7. معانی متفاوت سوژه در فلسفه ی آلن بدیو

دوره 43، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-20

علیرضا اسمعیل زاده برزی؛ احمد علی حیدری


8. بررسی رابطه‌ی مفهوم نماد و استعاره در اندیشه‌ی ریکور

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-137

سیده اکرم برکاتی؛ محمدکاظم علمی سولا


9. فلسفه مجازات افلاطون

دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-20

سیدمحمدرضا حسینی بهشتی؛ احسان پشت مشهدی


10. مواجهات فلسفی آدورنو و فوکو با مدرنیته: طراحی مدل‌های درون‏گفتمان

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-25

جهانگیر جهانگیری؛ علی بندرریگی‌زاده


11. زن و زیبایی از نظر ابن عربی

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-13

محمود رضا اسفندیار؛ سیمین مولایی بیرگانی


12. اصل‌های برهان و ملکۀ نوس تأملی در باب ادراک کلیات نزد ارسطو با نظر به کتاب تحلیلات ثانوی 2.19

دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-22

زینب انصاری نجف آبادی؛ سید محمدرضا حسینی بهشتی


13. پژوهشی در بنیان‌های فلسفی مفهوم هژمونی: لاکلاو، دریدا و امکانی‌بودن صورت‌بندی‌های گفتمانی

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-16

علی بندرریگی‌زاده؛ جهانگیر جهانگیری


14. نسبت زبان و منطق در فلسفۀ هگل

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-22

محمد هادی حاجی بیگلو؛ احمد علی‌اکبر مسگری


15. زیبایی و ارتباط آن با صورت در نظام فلسفی آکوئیناس

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-20

حسن فتحی؛ مرتضی شجاری؛ زهرا گوزلی


16. امکانِ گشتِ سقراط در السیرة الفلسفیة محمد بن زکریای رازی

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-22

ایرج آذرفزا؛ شهرام پازوکی


17. جایگاه شهود در نظریۀ ادراک حسی پرایس

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-21

محسن ابراهیمی؛ رضا صادقی


18. دونز اسکوتوس و مسأله تشخص

دوره 39، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-22

سید حمید طالب‌زاده


19. نشانه¬شناسی پیرس در پرتو فلسفه، معرفت¬شناسی و نگرش وی به پراگماتیسم

دوره 39، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5-37

(نوو-اگلیز) اَملی رضوی¬فر؛ حسین غفاری


20. تلقی بدیع گادامر از فهم

دوره 40، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 5-26

اصغر واعظی


21. کانت، فوکو و سنت انتقادی

دوره 41، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 9-26

رضا - داوری اردکانی؛ مالک شجاعی جشوقانی


22. کانت و حل تعارضات ریاضی

دوره 41، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 9-28

غلامعلی حداد عادل؛ صبورا حاجی علی اورک‌پور


23. زیبایی شناسی گودمن: نومینالیستی یا غیرنومینالیستی؟

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-36

احمد رحمانیان؛ علی اکبر احمدی


24. گذر از وحدت تشکیکی به تشکیک وحدت و ربط ذات الهی به احدیت

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 37-54

غلامعلی مقدم؛ حسین غفاری


25. عرفان ابن سینا و یا نظر ابن سینا درباره عرفان

دوره 32، شماره 2، پاییز و زمستان 1383

دکتر محسن جهانگیری