Indian Philosophy of Mind: A Comparative Study
Indian Philosophy of Mind: A Comparative Study

Maya Radhakrishnan

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 1-19

چکیده
  In this paper I explore surprising parallels in the arguments between dualists and materialists in the philosophy of mind in India and the West. In particular, I compare the Nyaya School of India with Cartesian dualism and its Western defenders and the Carvaka School of India with contemporary Western materialists.  بیشتر
Phenomenology of Religion : A Systematic Approach
Phenomenology of Religion : A Systematic Approach

Peter McKenzie

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1388، ، صفحه 1-19

چکیده
  What follows is an attempt to see Otto the phenomenologist within wider developments in the field, and to take account of some recent criticisms. Everything that is said falls under the general headingof 'introduction to the study of religion'(or 'meta-religionswissenschaft') Within this wide field, we shall be specifically concerned with the possibility of a ...  بیشتر
استکمال نفسانی از طریق نظر و عمل، از منظر حکما و عرفای اسلامی
استکمال نفسانی از طریق نظر و عمل، از منظر حکما و عرفای اسلامی

حسین غفاری

دوره 8، شماره 1 ، اسفند 1389، ، صفحه 1-34

چکیده
  تأمل نظری و اندیشه ورزی از دیرباز نزد حکیمان همچون کمال ویژه نوع انسانی محسوبمی‌شد و به این جهت فیلسوفانی چون ارسطو و ابن‌سینا اندیشه ورزی را بالاترین فعالیت سعادت بخش برای آدمی می‌دانستند. در ...  بیشتر
تفاوط
تفاوط
دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 1-26

چکیده
  دریدا در مقابل متافیزیک حضور، که آن را با عنوان آوامحوری توصیف و فلسفه‌های استعلایی و ساختارگرایانه را دو نوع اساسی آن قلمداد می‌کند، به معرفی «تفاوط» می‌پردازد. بنابراین طبیعی است که برای ...  بیشتر
نقد و بررسی رویکرد تومیست‌های تحلیلی به ویژه آنتونی ِکنی به وجودشناسیِ توماس آکوئینی
نقد و بررسی رویکرد تومیست‌های تحلیلی به ویژه آنتونی ِکنی به وجودشناسیِ توماس آکوئینی

حسن احمدی زاده

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 1-17

چکیده
  احیاء اندیشه‌های فلسفی و کلامی توماس آکوئینی در دوره‌ی مدرن، همواره یکی از دغدغه‌های اندیشمندانی بوده که پاسخ بسیاری از معضلات فلسفی و الهیاتی عصر جدید را تنها در آثار او دست‌یافتنی می‌دانستند. این ...  بیشتر
بررسی آپُریا در محاوره‌های تعریفی افلاطون
بررسی آپُریا در محاوره‌های تعریفی افلاطون

ملیحه ابویی مهریزی

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
  مقالۀ حاضر به بررسی این مطلب می‌پردازد که چرا افلاطون در محاوره‌های تعریفی در نهایت به پرسش طرح شده پاسخ قطعی ارائه نمی‌دهد و به اصطلاح این محاورات به آپُریا ختم می‌شوند. به این منظور نخست ریشه­شناسی ...  بیشتر
معانی متفاوت سوژه در فلسفه ی آلن بدیو
معانی متفاوت سوژه در فلسفه ی آلن بدیو

علیرضا اسمعیل زاده برزی؛ احمد علی حیدری

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 1-20

چکیده
  در این مقاله کوشیده­ایم تا وجود نوعی ابهام را در کاربرد مفهوم سوژه در آثار آلن بدیو مشخص سازیم. این ابهام مربوط به وجود یک ناسازگاری و دودستگی میان تعبیرات مختلف بدیو پیرامون آن مفهوم است. این ناسازگاری ...  بیشتر
بررسی رابطه‌ی مفهوم نماد و استعاره در اندیشه‌ی ریکور
بررسی رابطه‌ی مفهوم نماد و استعاره در اندیشه‌ی ریکور

سیده اکرم برکاتی؛ محمدکاظم علمی سولا

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 1-137

چکیده
  در این نوشتار به‌تبیین مفهوم نماد و استعاره در اندیشه‌ی ریکور پرداخته، سپس تلاش می‌شود رابطه‌ی آن‌دو، در چشم‌انداز کلی فلسفه‌ی وی، به‌نحوی مورد بررسی قرار‌گیرد‌ که بتواند  پاسخگوی سؤالات زیر ...  بیشتر
فلسفه مجازات افلاطون
فلسفه مجازات افلاطون

سیدمحمدرضا حسینی بهشتی؛ احسان پشت مشهدی

دوره 14، شماره 1 ، تیر 1395، ، صفحه 1-20

چکیده
  مفهوم مجازات یکی از مفاهیم مورد توجه فلسفه افلاطون است که در دیالکتیک با مفهوم عرفی مجازات به دست می‌آید. افلاطون با رد مبنای کین‌خواهی رایج در مورد مجازات در زمان خود، فلسفه مجازات را اصلاح مجرم می‌داند. ...  بیشتر
مواجهات فلسفی آدورنو و فوکو با مدرنیته: طراحی مدل‌های درون‏گفتمان
مواجهات فلسفی آدورنو و فوکو با مدرنیته: طراحی مدل‌های درون‏گفتمان

جهانگیر جهانگیری؛ علی بندرریگی‌زاده

دوره 14، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 1-25

چکیده
  مقالۀ حاضر به کنکاش در آثار تئودور آدورنو و میشل فوکو می‎پردازد تا به مفهوم مدرنیته در اندیشه و آراء آنان دست یازد و بر این امر مُهر تأیید زند که هر یک از آنان در مواجهات خود با مدرنیته، طرحی مخصوص به ...  بیشتر
زن و زیبایی از نظر ابن عربی
زن و زیبایی از نظر ابن عربی

محمود رضا اسفندیار؛ سیمین مولایی بیرگانی

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 1-13

چکیده
  این مقاله به تبیین نگاه ابن‌عربی به زن به عنوان مظهر جمال الهی اختصاص دارد. نگاه وی از نظر عرفانی، کامل ترین و عمیق ترین آراء در میانِ عرفایِ پیش و حتی پس از خودست. از نظر شیخ اکبر انسان چه زن و چه مرد از ...  بیشتر
اصل‌های برهان و ملکۀ نوس تأملی در باب ادراک کلیات نزد ارسطو با نظر به کتاب تحلیلات ثانوی 2.19
اصل‌های برهان و ملکۀ نوس تأملی در باب ادراک کلیات نزد ارسطو با نظر به کتاب تحلیلات ثانوی 2.19

زینب انصاری نجف آبادی؛ سید محمدرضا حسینی بهشتی

دوره 15، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 1-22

چکیده
  ارسطو پس از سامان یک نظام برهانی در تحلیلات ثانوی، کتاب را با پرسش از مبادی برهان به پایان می‌برد که سلسله‌وار به اصل‌هایی می‌رسند که نخستین و ضروری‌اند و نمی‌توان آنها را دیگر از راه استدلال برهانی ...  بیشتر
پژوهشی در بنیان‌های فلسفی مفهوم هژمونی: لاکلاو، دریدا و امکانی‌بودن صورت‌بندی‌های گفتمانی
پژوهشی در بنیان‌های فلسفی مفهوم هژمونی: لاکلاو، دریدا و امکانی‌بودن صورت‌بندی‌های گفتمانی

علی بندرریگی‌زاده؛ جهانگیر جهانگیری

دوره 16، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 1-16

چکیده
  مفهوم «هژمونی» دارای بنیان‌های فلسفی ـ نظری و ساحات معنایی متفاوتی است. این مفهوم را صرفاً و لزوماً نباید به شیوه‌ای ادراک نمود که در راه ادراک آن به شیوه‌هایی دیگر انسداد حاصل آید. در ادراک این ...  بیشتر
نسبت زبان و منطق در فلسفۀ هگل
نسبت زبان و منطق در فلسفۀ هگل

محمد هادی حاجی بیگلو؛ احمد علی‌اکبر مسگری

دوره 16، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 1-22

چکیده
  در این نوشتار به نسبت بین زبان و منطق در فلسفۀ هگل خواهیم پرداخت. در ابتدا بین دو وجه مهم زبان، یعنی وجه نشانه‌شناسانه و وجه معناشناسانه، تمایز خواهیم نهاد. خواهیم دید زبان از وجه نخست صرفا بر مبنای قواعد ...  بیشتر
زیبایی و ارتباط آن با صورت در نظام فلسفی آکوئیناس
زیبایی و ارتباط آن با صورت در نظام فلسفی آکوئیناس

حسن فتحی؛ مرتضی شجاری؛ زهرا گوزلی

دوره 17، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 1-20

چکیده
  در توماس زیبایی امری متافیزیکی است و با وجود پیوند دارد، از اینرو می­توان وجود را ریشه و اصل زیباییِ اشیاء تلقی کرد. صورت نیز مفهومی کلیدی در زیبایی­شناسیِ تومایی و اساسِ زیباییِ امور است. هر چیزی ...  بیشتر
امکانِ گشتِ سقراط در السیرة الفلسفیة محمد بن زکریای رازی
امکانِ گشتِ سقراط در السیرة الفلسفیة محمد بن زکریای رازی

ایرج آذرفزا؛ شهرام پازوکی

دوره 17، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 1-22

چکیده
  لئو اشتراوس در پایان کتاب سقراط و آریستوفانس السیرة الفلسفیة محمد بن زکریای رازی را «روشن‌ترین و اندیشمندانه‌ترین» شرحِ امکانِ گشتِ سقراط از بی‌توجهی به امور اخلاقی و سیاسی در دوران جوانی به ...  بیشتر
جایگاه شهود در نظریۀ ادراک حسی پرایس
جایگاه شهود در نظریۀ ادراک حسی پرایس

محسن ابراهیمی؛ رضا صادقی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 1-21

چکیده
  دیدگاه پرایس در بحث ادراک حسی مبتنی بر داده‎های حسی و نظریۀ آشنایی راسل است. او بین معرفت به داده‌های حسی و پذیرش حسی تمایز می‌گذارد. از نگاه او، باور به جهان خارج در طی این دو مرحله صورت می‌گیرد. داده‌های ...  بیشتر
دونز اسکوتوس و مسأله تشخص
دونز اسکوتوس و مسأله تشخص

سید حمید طالب‌زاده

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1390، ، صفحه 5-22

چکیده
  دونزاسکوتوس]1[ الهی‌دان و فیلسوف قرن سیزدهم و چهاردهم میلادی اهل اسکاتلند با الهام از سخنان ابن‌سینا و برداشت خاصی از آن و با قول به تشکیک در وحدت، مراتبی از آن را در اشیاء مورد توجه قرار داد و طبعیت ...  بیشتر
نشانه¬شناسی پیرس در پرتو فلسفه، معرفت¬شناسی و نگرش وی به پراگماتیسم
نشانه¬شناسی پیرس در پرتو فلسفه، معرفت¬شناسی و نگرش وی به پراگماتیسم

(نوو-اگلیز) اَملی رضوی¬فر؛ حسین غفاری

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 5-37

چکیده
  این مقاله، مهمترین ویژگی­های نشانه­شناسی پیرس، از جمله فرایند پیدایش نشانه­ها، نحوۀ دلالت و بُعد عملی آنها را مورد بررسی قرار می­دهد. بررسی سه مقوله فلسفی پیرس و مسأله «ابداکسیون» نشان­دهندة ...  بیشتر
تلقی بدیع گادامر از فهم
تلقی بدیع گادامر از فهم

اصغر واعظی

دوره 10، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 5-26

چکیده
  گادامر به پیروی از هیدگر فهم را حالت بنیادین هستی دازاین می‌داند. او در حقیقت و روش سه معنای متفاوت برای فهم برمی‌شمارد. وی همچنین معتقد است که این سه معنا ریشه در یک معنای اصلی و کانونی دارند. این ...  بیشتر
کانت، فوکو و سنت انتقادی
کانت، فوکو و سنت انتقادی

رضا - داوری اردکانی؛ مالک شجاعی جشوقانی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 9-26

چکیده
  روشنگری قرن هجدهم یکی از مهم‌ترین بنیادهای فرهنگ مدرن است و می‌توان فلسفۀ معاصرغرب را دیالکتیک و گفت‌وگوی روشنگری و جریان‌های منتقد آن دانست.گرچه سابقۀ مضامین فکری روشنگری را در اواخر قرون ...  بیشتر
کانت و حل تعارضات ریاضی
کانت و حل تعارضات ریاضی

غلامعلی حداد عادل؛ صبورا حاجی علی اورک‌پور

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 9-28

چکیده
  کانت در آثار متعدد دورۀ مابعد انتقادی از جمله تمهیدات و به ویژه دیباچۀ هر دو طبع کتاب نقد عقل محض، بر تقدم رتبی و زمانی بحث تعارضات عقل نسبت به دیگر بخش‌های نظام فلسفی خود تصریح کرده و وظیفۀ محوری فلسفه ...  بیشتر
زیبایی شناسی گودمن: نومینالیستی یا غیرنومینالیستی؟
زیبایی شناسی گودمن: نومینالیستی یا غیرنومینالیستی؟

احمد رحمانیان؛ علی اکبر احمدی

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 15-36

چکیده
  نلسون گودمن، در 1956، یک نظریه­ی نومینالیسم مرئولوژیکی وضع می­کند، که طبق آن وجود چیزی جز فردهای انضمامی تصدیق نمی­شود. این مقاله، که به بررسی رابطه­ی زیبایی‌شناسی با نومینالیسم در فلسفه­ی گودمن ...  بیشتر
گذر از وحدت تشکیکی به تشکیک وحدت و ربط ذات الهی به احدیت
گذر از وحدت تشکیکی به تشکیک وحدت و ربط ذات الهی به احدیت

غلامعلی مقدم؛ حسین غفاری

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 37-54

چکیده
  تبیین کثرت و ارتباط آن با وحدت از کهن‌ترین مسائل عرفان و فلسفه است. مشائیان در ربط کثرت به وحدت از قاعده الواحد و سلسله طولی علل، مدد گرفته‌اند. عرفا کثرت را با تشکیک در مظاهر و با ارجاع به واحدیت توضیح ...  بیشتر
عرفان ابن سینا و یا نظر ابن سینا درباره عرفان
عرفان ابن سینا و یا نظر ابن سینا درباره عرفان

دکتر محسن جهانگیری

دوره 2، شماره 2 ، دی 1383

چکیده
  ابن سینا پزشک نامی عالم (Scientist) بزرگ و خلاصه رئیس فیلسوفان عالم اسلام است با اینکه در قرون وسطی زندگی می کرده ولی هرگز روحیه واندیشه قرون وسطایی نداشته است او همچون فیلسوفان دوره تجدید حیات علمی و فرهنگی ...  بیشتر