ودانتا، حکمت الهی دین هندو

دوره 10، شماره 2، دی 1391، صفحه 87-106

مهدی زمانی


نظریه مرحله‎ای و تحلیل بقا بر اساس نظریه مشابهت زمانی

دوره 16، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 87-105

طیبه شا‌هوردیان؛ محمد سعیدی مهر؛ سید محمدعلی حجتی


تأویل روان‌شناسانۀ اندیشۀ ملاصدرا در مسئلۀ خواب و بررسی مبانی فلسفی آن

دوره 17، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 87-105

ریحانه شایسته؛ محمد کاظم علمی سولا؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


ارسطو؛ فلسفه و وحدت نظام علوم

دوره 18، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 89-110

حامد روشنی راد؛ مهدی قوام صفری


خواست قدرت و مسألۀ‌ تفسیر آن

دوره 10، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 102-127


رویة‌ بر ساخت‌گرایانة رالز

دوره 9، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 113-136

شهلا اسلامی؛ مجید اکبری


حقیقت و توجیه

دوره 8، شماره 1، اسفند 1389، صفحه 137-174

سعیده کوکب


پراگماتیسم و اومانیسم

دوره 1، شماره 1، تیر 1381

دکتر محمود خاتمی


بحثی پیرامون فلسفه ریاضی کانت

دوره 1، شماره 2، دی 1381

دکتر علی لاریجانی


نظریه تشابه (analogia)در یونان

دوره 4، شماره 2، اسفند 1385

محمد ایلخانی


kant on the embodied cognition

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1387

Andrew Carpenter


دریدا و واسازی استعاره

دوره 9، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 71-86

حسن فتح‌زاده


Morality, Rationality and Impartiality

دوره 7، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 91-110

Mahmoud Khatami