موضوعات = فلسفه
ایدئولوژی به‌مثابه علم ایده‌ها: مواجهه‌ای ریکوری با «دستوت دو تراسی و طرحی معرفت شناسانه برای علمی جدید»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

حسین مصباحیان


کارکرد اخلاقی هنر در کارزار صنعت فرهنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

علیرضا آرام؛ بهاره گراوندی


نسبی‌انگاری ارزش‌ها و گرایش‌های دربارۀ خود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

پیمان جباری؛ محسن جوادی؛ محمد لگنهاوسن


مطالعه انتقادی نظریه‌های غربی قانون طبیعی در آخرین مرحله احیای آن در دوره پساتجدد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

محمد حسین طالبی


روشنسازی نسبت یگانگی و بسگانگی در منطق اکسپرسیون براساس خوانش دلوز از اسپینوزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1401

اشکان احدی؛ محمدتقی طباطبایی


ترکیب ماده و صورت از نطر مشاء؛ اتحادی یا انضمامی؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1401

جواد صوفی؛ علیرضا کهنسال


خوانش شلینگ از مسألۀ همه‌خداانگاری بر مبنای اصل «این‌همانی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

احمد عبادی؛ الهام السادات کریمی دورکی


تبیین اشکالات تقسیم بندی معقولات اولی و ثانی بر مبنای اصاله الوجود و ثمرات هستی‌شناسانه آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

محمد دانش نهاد؛ محمد حسن وکیلی


آئورا و تکینگی دیفرانسیلی (به سوی یک زیبایی‌شناسی ماتریالیستی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1401

سجاد ممبینی


تحلیل و نقد تقویمِ اگویِ دیگر در پدیدارشناسی هوسرل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

محمدمهدی مقدس؛ سید مسعود سیف


تاریخمندی و نسبت آن با هستی شناسی بنیادین در وجود و زمان هایدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

طاهره حبیبی؛ سیدحمید طالب زاده؛ احمد رجبی


مقایسۀ روایت قربانی‌کردنِ فرزند به دست ابراهیم در عرفانِ ابن عربی و نگرش اگزیستانسیالیستی کیرکگور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

محسن ساربان نژاد؛ محمد اکوان


نسبت دستور زبان و منطق در نظر ابونصر فارابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1401

فاطمه شهیدی


بررسی انتقادی «ثبات تغیر» در ربط ثابت به متغیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1401

مهدی اسدی


حکمت و عرفان اسلامی و مسألة پیشرفت تمدن و فرهنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

شهرام پازوکی


نظریۀ فرایند معکوس و کاربرد آن در تبیین نحوۀ مشاهده و اطلاع از امور غیبی توسط ابن‌سینا و شیخ اشراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

سعید انواری


امکانِ گشتِ سقراط در السیرة الفلسفیة محمد بن زکریای رازی

دوره 17، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-22

ایرج آذرفزا؛ شهرام پازوکی


رابطۀ کنش و روایت در تفکر هیدگر

دوره 17، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 23-44

سیده اکرم برکاتی؛ یوسف شاقول؛ محمدجواد صافیان


تأویل روان‌شناسانۀ اندیشۀ ملاصدرا در مسئلۀ خواب و بررسی مبانی فلسفی آن

دوره 17، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 87-105

ریحانه شایسته؛ محمد کاظم علمی سولا؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


بررسی فلسفی دلایل علیه جرم‌انگاری فکر محض

دوره 17، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 125-144

حمیدرضا محبوبی آرانی


بهره مندی در فلسفۀ توماس آکوئیناس

دوره 17، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 167-187

محمد ملائی ایولی؛ محسن فهیم؛ مجتبی جعفری اشکاوندی