موضوعات = فلسفه
ایدئولوژی به‌مثابه علم ایده‌ها: مواجهه‌ای ریکوری با «دستوت دو تراسی و طرحی معرفت شناسانه برای علمی جدید»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

حسین مصباحیان


بررسی انتقادی «ثبات تغیر» در ربط ثابت به متغیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1401

مهدی اسدی


حکمت و عرفان اسلامی و مسألة پیشرفت تمدن و فرهنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

شهرام پازوکی


نظریۀ فرایند معکوس و کاربرد آن در تبیین نحوۀ مشاهده و اطلاع از امور غیبی توسط ابن‌سینا و شیخ اشراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

سعید انواری


واکاوی شهود مقولی در پژوهش‌های منطقی هوسرل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

سیدمحمد تقی شاکری


تقابل میان مفهوم کنشگر هانا آرنت و دازاین خودتنهاپنداشته شدۀ هایدگری بر اساس نقد آرنت از هایدگر در تبیین بحران تمامیت‌خواهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

المیرا ارشدی طهرانی؛ محمد شکری؛ علی مرادخانی


کارکرد اخلاقی هنر در کارزار صنعت‌فرهنگ

دوره 20، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 1-15

علیرضا آرام؛ بهاره گراوندی


نسبی‌انگاری ارزش‌ها و گرایش‌های دربارۀ خود

دوره 20، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 35-56

پیمان جباری؛ محسن جوادی؛ محمد لگنهاوسن


تاریخمندی و نسبت آن با هستی‌شناسی بنیادین در وجود و زمان هایدگر

دوره 20، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 57-72

طاهره حبیبی؛ سیدحمید طالب زاده؛ احمد رجبی


نسبت دستور‌زبان و منطق در نظر ابونصر فارابی

دوره 20، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 135-158

فاطمه شهیدی


ترکیب ماده و صورت از نظر مشاء؛ اتحادی یا انضمامی؟

دوره 20، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 159-172

جواد صوفی؛ علیرضا کهنسال


خوانش شلینگ از مسئلۀ همه‌خداانگاری بر مبنای اصل «این‌همانی»

دوره 20، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 193-211

احمد عبادی؛ الهام السادات کریمی دورکی


تحلیل و نقد تقویمِ اگویِ دیگر در پدیدارشناسی هوسرل

دوره 20، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 213-233

محمدمهدی مقدس؛ سید مسعود سیف


امکانِ گشتِ سقراط در السیرة الفلسفیة محمد بن زکریای رازی

دوره 17، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-22

ایرج آذرفزا؛ شهرام پازوکی


رابطۀ کنش و روایت در تفکر هیدگر

دوره 17، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 23-44

سیده اکرم برکاتی؛ یوسف شاقول؛ محمدجواد صافیان


تأویل روان‌شناسانۀ اندیشۀ ملاصدرا در مسئلۀ خواب و بررسی مبانی فلسفی آن

دوره 17، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 87-105

ریحانه شایسته؛ محمد کاظم علمی سولا؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


بررسی فلسفی دلایل علیه جرم‌انگاری فکر محض

دوره 17، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 125-144

حمیدرضا محبوبی آرانی