نمایه نویسندگان

آ

 • آذرفزا، ایرج امکانِ گشتِ سقراط در السیرة الفلسفیة محمد بن زکریای رازی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 1-22]
 • آرام، علیرضا کارکرد اخلاقی هنر در کارزار صنعت‌فرهنگ [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 1-15]
 • آزادانی، زکیه ساختار آزادی: سیستم یا فوگ؟ [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 41-51]
 • آقاخانی، ارسلان معنای «علقه» و نسبت آن با امر زیبا نزد کانت [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 1-20]
 • آل بویه، علی رضا بررسی انتقادی استدلال گونه‌پرستی پیتر سینگر در حقوق حیوانات [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 19-35]

ا

 • ای، دکتر محمد علی اژه بررسی نظرات قطب الدین رازی و خواجه نصیر الدین طوسی در باب ماهیت تصدیق [دوره 1، شماره 2، 1381]
 • ابراهیمی، محسن جایگاه شهود در نظریۀ ادراک حسی پرایس [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 1-21]
 • ابویی مهریزی، ملیحه بررسی آپُریا در محاوره‌های تعریفی افلاطون [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 1-16]
 • احدی، اشکان روشن‌سازی نسبت یگانگی و بس‌گانگی در منطق اکسپرسیون براساس خوانش دلوز از اسپینوزا [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 17-34]
 • احسانی نیک، ملیحه مقایسةآرای منطقدانان قرن سیزدهم میلادی و گلنبوی در طرح قیاس [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 121-137]
 • احمدی، علی اکبر زیبایی شناسی گودمن: نومینالیستی یا غیرنومینالیستی؟ [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 15-36]
 • احمدی، علی اکبر نقد مفهوم عقل در فلسفۀ هگل بر اساس مفاهیم میل و منفیت [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 207-226]
 • احمدی زاده، حسن نقد و بررسی رویکرد تومیست‌های تحلیلی به ویژه آنتونی ِکنی به وجودشناسیِ توماس آکوئینی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 1-17]
 • احمدی زاده، حسن بررسی کارکردهای فطرت در‌ اندیشه‌ی غزالی، در مقایسه با آثار ابن سینا [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 107-125]
 • اردکانی، دکتر رضا داوری در درس فلسفه چه می آموزیم و از آموزش آن چه بهره ای می بریم [دوره 2، شماره 2، 1383]
 • ارشدی طهرانی، المیرا تقابل میان مفهوم کنشگر هانا آرنت و دازاین خودتنهاپنداشته شدۀ هایدگری بر اساس نقد آرنت از هایدگر در تبیین بحران تمامیت‌خواهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسدی، مهدی تعمیم تعریف رسمی و حل اشکال فرمول‌های پیچیده‌ در ردّ وجود ذهنی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 1-17]
 • اسدی، مهدی بررسی انتقادی «ثبات تغیر» در ربط ثابت به متغیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسفندیار، محمود رضا زن و زیبایی از نظر ابن عربی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 1-13]
 • اسفندیاری، سیمین تطبیق زیبایی‌شناسی در فلسفه افلاطون و دکارت [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 67-83]
 • اسلامی، شهلا رویة‌ بر ساخت‌گرایانة رالز [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 113-136]
 • اسماعیل، یاسر پور اگاهی و مسئله شکاف تبیینی [دوره 5، شماره 3، 1386]
 • اسمعیل زاده برزی، علیرضا معانی متفاوت سوژه در فلسفه ی آلن بدیو [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • اسمعیل زاده برزی، علیرضا ارزیابی جایگاه هنر به عنوان شرط فلسفۀ آلن بدیو [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 1-20]
 • اسمعیل زاده برزی، علیرضا اهمیت بازآفرینی روسو از نقد افلاطونی هنر [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 1-19]
 • اصغری، محمد سلامتی و بیماری از منظر پدیدارشناسی [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 63-83]
 • اعتصامی، دکتر محمد مهدی برهان وجوب و امکان در آثار ابن سینا ابن رشد و توماس آکویینی [دوره 1، شماره 1، 1381]
 • اعوانی، شهین تنش انسان‌شناختی؛ پرسش از ذات انسان و متافیزیکِ سوبژکتیویته نزد کانت [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 133-150]
 • افشار، زین العابدین نقش پدیدارشناسی روح هگل درتکوین جامعه‌شناسی معرفت مانهایم [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 89-103]
 • افضلی، دکتر علی م برهان علامت صنعتی در فلسفه دکارت [دوره 2، شماره 2، 1383]
 • افضلی، علی در ماهیت اَلَم و آیا اَلَم، شر بالذّات است یا شر بالعرض؟ [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 23-38]
 • افضلی، علی غده صنوبری دکارت: مقری برای روح [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 19-38]
 • اکبری، رضا معنای زندگی در موقعیت مرگ از منظر ویتگنشتاین با استفاده از نظریه پردازی داده بنیاد [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 95-111]
 • اکبری، مجید رویة‌ بر ساخت‌گرایانة رالز [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 113-136]
 • اکبری، منوچهر بررسی تطبیقی دیالکتیک ایمان و فهم در هرمنوتیک مولانا وآگوستین بر اساس آموزۀ «ایمان می آورم تا بفهمم » [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 39-59]
 • اکوان، محمد مقایسۀ روایت قربانی‌کردنِ فرزند به دست ابراهیم در عرفانِ ابن عربی و نگرش اگزیستانسیالیستی کیرکگور [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 113-133]
 • ایلخانی، محمد نظریه تشابه (analogia)در یونان [دوره 4، شماره 2، 1385]
 • ایلخانی، محمد نظریه تشابه در آثار آلبرتوس کبیر و توماس آکوئینی [دوره 5، شماره 1، 1386]
 • امدادی ماسوله، محمد رایشنباخ و گذار از تألیفیِ پیشین به پیشینِ نسبی‌شده [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 147-167]
 • امیرخانی، مهناز امکان نقض‌پذیری قاعده نقیض‌های اعم و اخص مطلق [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 109-126]
 • اَملی رضوی¬فر، (نوو-اگلیز) نشانه¬شناسی پیرس در پرتو فلسفه، معرفت¬شناسی و نگرش وی به پراگماتیسم [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 5-37]
 • انصاری نجف آبادی، زینب اصل‌های برهان و ملکۀ نوس تأملی در باب ادراک کلیات نزد ارسطو با نظر به کتاب تحلیلات ثانوی 2.19 [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 1-22]
 • انواری، سعید نظریۀ فرایند معکوس و کاربرد آن در تبیین نحوۀ مشاهده و اطلاع از امور غیبی توسط ابن‌سینا و شیخ اشراق [(مقالات آماده انتشار)]

ب

 • بختیاری، فاطمه تفسیر فمنیستی نظریة نفس اسپینوزا [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 47-64]
 • بختیاری، فاطمه درمان انفعالات از نگاه اسپینوزا و جورج الیوت [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 17-33]
 • بدیع، کامبیز آگاهی پدیداری از منظر نظریه‌های بازنمودی ذهن [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 85-104]
 • برکاتی، سیده اکرم بررسی رابطه‌ی مفهوم نماد و استعاره در اندیشه‌ی ریکور [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 1-137]
 • برکاتی، سیده اکرم رابطۀ کنش و روایت در تفکر هیدگر [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 23-44]
 • برکاتی، سیده اکرم واکاوی رابطۀ فهم با استعاره، روایت و کنش در اندیشۀ ریکور [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 21-40]
 • بندرریگی‌زاده، علی مواجهات فلسفی آدورنو و فوکو با مدرنیته: طراحی مدل‌های درون‏گفتمان [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 1-25]
 • بندرریگی‌زاده، علی پژوهشی در بنیان‌های فلسفی مفهوم هژمونی: لاکلاو، دریدا و امکانی‌بودن صورت‌بندی‌های گفتمانی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 1-16]
 • بهرام، معصومه تحول آرای فلسفی یورگن هابرماس درباره ی نقش دین در حوزه ی عمومی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 21-38]
 • بهشتی، دکتر محمد رضا حسینی زیباترین مثلث ها در تیمایوس افلاطون کوششی نافرجام برای یک تبیین ریاضی کامیاب از طبیعت [دوره 1، شماره 1، 1381]
 • بهشتی، محمد رضا تناهیِ آغازینِ زمانمندی و گشودگیِ دازاین در وجود و زمان هایدگر [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 27-45]
 • بهشتی، محمد زضا سر اغاز های سوبژکتیویسم در فلسفه و هنر [دوره 4، شماره 1، 1385]
 • بهلولی فسخودی، محسن تحلیل نقد ویتگنشتاین بر آگوستین دربارۀ نظریۀ تصویری زبان [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 45-65]
 • بوکمیر، جیمز کامتن براهین وجود شناختی و باور به خدا [دوره 5، شماره 4، 1386]
 • بوکنز، فیلیپ فرار خدادگی بدون دولایگی [دوره 5، شماره 3، 1386]

پ

 • پارسا خانقاه، مهرداد نسبت میان فلسفه و سینما؛ پژوهشی بر اساس فلسفۀ سینماییِ ژیل دلوز [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 21-40]
 • پازوکی، بهمن مفهوم اگزیستانس نزد یاسپرس [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 107-129]
 • پازوکی، بهمن هیدگر و پژوهش ششم از پژوهش‌های منطقی هوسرل [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 65-82]
 • پازوکی، بهمن آزادی چون بنیاد علت و دلیل در «متافیزیک دازین» هیدگر [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 67-85]
 • پازوکی، دکتر شهرام گفت و گوی فراتاریخی و فرا گفت و گو در اندیشه توشیهیکو ایزوتسو [دوره 1، شماره 2، 1381]
 • پازوکی، شهرام پارادکس تصوف نزد اساتید و شاگردان ملاصدرا [دوره 4، شماره 2، 1385]
 • پازوکی، شهرام امکانِ گشتِ سقراط در السیرة الفلسفیة محمد بن زکریای رازی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 1-22]
 • پازوکی، شهرام امر کلاسیک و سنّت تاریخی در هرمنوتیک گادامر [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 67-87]
 • پازوکی، شهرام حکمت و عرفان اسلامی و مسألة پیشرفت تمدن و فرهنگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیر هادی، محسن پژوهشی در رابطه کلام و کتاب خداوند در حکمت صدرائی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 61-79]
 • پشت مشهدی، احسان فلسفه مجازات افلاطون [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 1-20]
 • پیک‌حرفه، شیرزاد خطرهای خیرخواهی: تبیین و تحلیل اصل بیشینه‌سازی خیر در اخلاق هنجاری و نقد جان رالز بر آن [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 125-144]
 • پیکرینگ، جان روانشناسی و ضعیت پست مدرن:یک رهیافت فلسفی [دوره 5، شماره 1، 1386]
 • پودینه، محمد علی دفاع از دیدگاه مداخله‌گرا در نسبت ابتناء [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 41-62]

ت

 • تبریزی، مریم دیدگاه ابن سینا دربارۀ مفاهیم فلسفی؛ معقول اولی یا معقول ثانی [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 23-42]
 • تربتی، سروناز پدیدار‌شناسی هرمنوتیک ارتباطات انسانیِ مبتنی بر حکایت؛ با تأکید بر مفهوم مَجال در میتوس [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 41-61]
 • توکل، محمد خود آیینی و اجتماع اخلاقی در فلسفه اجتماعی کانت [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 35-53]

ج

 • جباری، پیمان نسبی‌انگاری ارزش‌ها و گرایش‌های دربارۀ خود [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 35-56]
 • جعفری اشکاوندی، مجتبی بهره مندی در فلسفۀ توماس آکوئیناس [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 167-187]
 • جعفری اشکاوندی، مجتبی قاعدۀ الواحد از منظر توماس آکوئیناس و ملاصدرا [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 221-241]
 • جعفری پور، ناصر بررسی انتقادی استدلال گونه‌پرستی پیتر سینگر در حقوق حیوانات [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 19-35]
 • جمالی، غلامعباس هم‌گرایی و واگرایی فلسفة تحلیلی و بنیان‌گذاری آن در پدیدارشناسی هوسرل [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 27-53]
 • جمالزاده، محمدحسین عدالت در اندیشۀ اجتماعی فیلسوفان مسیحی قرون ‌وسطی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 95-116]
 • جهانگیری، جهانگیر مواجهات فلسفی آدورنو و فوکو با مدرنیته: طراحی مدل‌های درون‏گفتمان [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 1-25]
 • جهانگیری، جهانگیر پژوهشی در بنیان‌های فلسفی مفهوم هژمونی: لاکلاو، دریدا و امکانی‌بودن صورت‌بندی‌های گفتمانی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 1-16]
 • جهانگیری، دکتر محسن عرفان ابن سینا و یا نظر ابن سینا درباره عرفان [دوره 2، شماره 2، 1383]
 • جهانگیری، دکتر محسن مقام زن در عرفان ابن عربی در حدود شریعت [دوره 1، شماره 2، 1381]
 • جهانگیری، محسن مذهب ارجای دینی سیاسی و کلامی فلسفی در اسلام و ظهور فرقه مرجئه [دوره 3، شماره 1، 1384]
 • جهانگیری، محسن دکتر کریم مجتهدی ان طور که من میشناسم [دوره 4، شماره 1، 1385]
 • جهانگیری، محسن واصل بن عطا.بنیان گذارکلام اعتزال [دوره 4، شماره 2، 1385]
 • جوادی، محسن نسبی‌انگاری ارزش‌ها و گرایش‌های دربارۀ خود [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 35-56]

چ

ح

 • حاجی بیگلو، محمد هادی نسبت زبان و منطق در فلسفۀ هگل [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 1-22]
 • حاجی علی اورک‌پور، صبورا کانت و حل تعارضات ریاضی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 9-28]
 • حبیبی، طاهره تاریخمندی و نسبت آن با هستی‌شناسی بنیادین در وجود و زمان هایدگر [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 57-72]
 • حجتی، سید محمدعلی نظریه مرحله‎ای و تحلیل بقا بر اساس نظریه مشابهت زمانی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 87-105]
 • حداد عادل، غلامعلی کانت و حل تعارضات ریاضی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 9-28]
 • حیدری، احمدعلی الاهیات سیاسی و امر استثناء (کارل اشمیت و مسأله‌ی حاکمیت) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 33-49]
 • حیدری، احمد علی بررسی امکان بومی‌سازی علوم انسانی از منظر هستی‌شناسی بنیادین [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 87-112]
 • حیدری، احمد علی عمل و نظر در اندیشه‌ی هیدگر و کوششی برای قرائت میان فرهنگی از آن [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 81-100]
 • حیدری، احمد علی معانی متفاوت سوژه در فلسفه ی آلن بدیو [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • حیدری، کمال اتانازی از منظر وظیفه‌گرایی عقل‌باور کانت [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 95-113]
 • حسینی، داود درباره تاریخ مشهور مسئله اصالت وجود [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 105-120]
 • حسینی، سید احمد خوانشی نو از جایگاه بحث از امکان در نمط پنجم اشارات [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 21-32]
 • حسینی، سید احمد دیدگاه ابن سینا دربارۀ مفاهیم فلسفی؛ معقول اولی یا معقول ثانی [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 23-42]
 • حسینی، سید حسن ناسازگاری مفهومی ارادۀ آزاد از دیدگاه حکمت متعالیه [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 175-196]
 • حسینی، سید محمد آگاهی پدیداری از منظر نظریه‌های بازنمودی ذهن [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 85-104]
 • حسینی، سید محمد نسبت وجود و آگاهی در پژوهش‌های منطقی هوسرل [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 63-83]
 • حسینی بهشتی، سیدمحمدرضا فلسفه مجازات افلاطون [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 1-20]
 • حسینی بهشتی، سید محمدرضا اصل‌های برهان و ملکۀ نوس تأملی در باب ادراک کلیات نزد ارسطو با نظر به کتاب تحلیلات ثانوی 2.19 [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 1-22]
 • حسینی بهشتی، سید محمدرضا انرگیا و انتلخیا: نقدی بر ارسطو از منظر رویکرد منادولوژیک [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 63-85]
 • حسینی بهشتی، محمد رضا معنای «علقه» و نسبت آن با امر زیبا نزد کانت [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 1-20]
 • حسن پور، علیرضا رویکردی معرفت‌شناختی به مسئلۀ این‌همانی شخصی از دیدگاه هیوم [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 21-37]
 • حسین‌پور، غلامرضا درنگی در طبقه‌بندی‌های آستین و سرل از افعال مضمون در سخن [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 39-56]
 • حسین زاده، محمد بررسی انتقادهای علامه طباطبایی به دیدگاه ملاصدرا دربارۀ «تعریف حدی شیء به‌وسیلۀ فصل» [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 73-90]
 • حسین زاده یزدی، مهدی واکاوی نسبت مدرنیته با تکوین جهانِ نارخداد از منظر فلسفه هایدگر [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 45-60]
 • حسینی شاهرودی، سید مرتضی تأویل روان‌شناسانۀ اندیشۀ ملاصدرا در مسئلۀ خواب و بررسی مبانی فلسفی آن [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 87-105]
 • حقیقت، سهراب برهان ابتکاری ابن سینا در اثبات وجود واجب‌الوجود [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 57-75]
 • حقیقت، لاله نقد نظریۀ سهروردی در باب فاعلیت خداوند بر اساس نظام معقولات در فلسفۀ وی [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 77-92]
 • حکاک، دکتر سید محمد امکان فقری [دوره 1، شماره 2، 1381]
 • حکمت، نصرالله ابن عربی و نقد قاعده الواحد [دوره 4، شماره 2، 1385]

خ

 • خاتمی، دکتر محمود پراگماتیسم و اومانیسم [دوره 1، شماره 1، 1381]
 • خاتمی، دکتر محمود وجه اومانیستی فلسفه هگل [دوره 1، شماره 2، 1381]
 • خاتمی، محمود قانون گریزی و امکان روانشناسی علمی [دوره 3، شماره 1، 1384]
 • خاتمی، محمود ماده از نظر دکارت [دوره 4، شماره 1، 1385]
 • خاتمی، محمود موضع ویتگنشتاین در باب علوم معرفتی [دوره 4، شماره 2، 1385]
 • خاتمی، محمود تفسیر هگل از استعلایی نزد کانت [دوره 5، شماره 2، 1386]
 • خاتمی، محمود افعال ارادی انسان [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 27-45]
 • خاکی، محمد رضا رهیافت‌های معرفت‌شناختی تئاتر در توجیه زیبایی‌شناختی از مفهوم فرهنگ (یک مطالعه‌ی تطبیقی میان اندیشه‌های فریدریش نیچه و آنتونن آرتو) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 91-107]
 • خبازی کناری، مهدی دریدا و هوسرل : تعلیق یا تمکین [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 39-56]
 • خلج، محمدحسین محمدعلی از کارکردگرایی تا بسترگرایی: بازسازیِ گفتگوی دریفوس و پاتنم [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 103-120]
 • خواجه نوری، محمدرضا زمینه‌های گذر به وجود به مثابه بنیان آگاهی در شلینگ [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 17-36]

د

 • دانش نهاد، محمد تبیین نظریۀ عدم تطابق ذهن و عین بر اساس اصالة الوجود [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 93-110]
 • دانش نهاد، محمد تبیین اشکالات تقسیم‌بندی معقولات اولی و ثانی بر مبنای اصالت وجود و ثمرات هستی‌شناسانه آن [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 91-112]
 • دانشور نیلو، یوسف علت اعدادی و نقش آن در پیدایش امور مادی [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 213-230]
 • داوری، رضا نکاتی در باب قضیه دروغگو [دوره 4، شماره 1، 1385]
 • داوری اردکانی، رضا - کانت، فوکو و سنت انتقادی [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 9-26]
 • درایتی، مجتبی دیویدسن و اصل چریتی به مثابه شرط امکان تفسیر [دوره 10، شماره 1، 1391]
 • دیرباز، عسکر اوصاف اخلاقی مستقل و وابسته؛ تعریف و تقسیمی نوین در اخلاق [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 59-78]
 • دینانی، دکتر غلامحسین ابراهیمی عقل و عشق در نظر محقق ترندی [دوره 1، شماره 1، 1381]

ذ

ر

 • رابینسن، رابرت تبیین تکاملی خود-فریبی [دوره 5، شماره 3، 1386]
 • رجبی، احمد تناهیِ آغازینِ زمانمندی و گشودگیِ دازاین در وجود و زمان هایدگر [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 27-45]
 • رجبی، احمد وحدت ساختاری میان زمان و من استعلایی در نقد عقل محض کانت [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 23-43]
 • رجبی، احمد تأملی بر تفاوت رهیافت هرمنوتیکی گادامر با هایدگر به مسئلة تناهیِ حقیقت [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 43-65]
 • رجبی، احمد تاریخمندی و نسبت آن با هستی‌شناسی بنیادین در وجود و زمان هایدگر [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 57-72]
 • رجبی، فاطمه امر کلاسیک و سنّت تاریخی در هرمنوتیک گادامر [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 67-87]
 • رجبی، محمد علی امر کلاسیک و سنّت تاریخی در هرمنوتیک گادامر [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 67-87]
 • رحمانیان، احمد زیبایی شناسی گودمن: نومینالیستی یا غیرنومینالیستی؟ [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 15-36]
 • رحیم‌پور، فروغ‌السادات نقش عوامل غیر اکتسابی در شکل‌گیری هویّت فردی از دیدگاه ابن سینا [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 239-260]
 • رحیم‌پور، فروغ‌السادات دیدگاه صدرالمتألهین دربارۀ تجرد انسان در قوس نزول و آثار آن بر حیات دنیوی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 169-187]
 • ریخته گران، محمدرضا دلوز: ماشین میل و ترکیب‌های آن [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 97-115]
 • ریخته گران، محمدرضا شأن وجودشناختی هنر و صنعت نزد هیدگر [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 69-87]
 • ریخته‌گران، محمدرضا فراتر از تقابل ماده – صورت نگاهی به چگونگی بهره‌گیری شیلر از مفهوم بازی در گذر از این تقابل [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 57-80]
 • رسولی، علی واکاوی نسبت مدرنیته با تکوین جهانِ نارخداد از منظر فلسفه هایدگر [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 45-60]
 • رشیدیان، عبدالکریم از فرد مدرن تا شخص پست مدرن [دوره 4، شماره 1، 1385]
 • رضادوست، علی اکبر بررسی تطبیقی دیالکتیک ایمان و فهم در هرمنوتیک مولانا وآگوستین بر اساس آموزۀ «ایمان می آورم تا بفهمم » [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 39-59]
 • رفیقی، سمیه سلامتی و بیماری از منظر پدیدارشناسی [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 63-83]
 • رمضانلو، زهرا زیست‌جهان و پارادوکس سوبژکتیویته [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 37-56]
 • رنجبر، هما درباره تاریخ مشهور مسئله اصالت وجود [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 105-120]
 • روشنی راد، حامد ارسطو؛ فلسفه و وحدت نظام علوم [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 89-110]

ز

 • زاده، دکتر سید حمید طالب نگاهی به مبانی ما بعد الطبیعه اراده [دوره 1، شماره 2، 1381]
 • زاده، سید حمید طالب تحلیل فلسفی از نسبت ریاضیات و علم جدید [دوره 3، شماره 1، 1384]
 • زاده، سید حمید طالب متناهی و نا متناهی [دوره 4، شماره 1، 1385]
 • زاده، سید حمید طالب ادراک حسی در پدیدار شناسی مرلوپونتی [دوره 4، شماره 2، 1385]
 • زاده، سید حمید طالب نقدی بر نسبت زمان و آگاهی در اندیشه کانت [دوره 2، شماره 1، 1383]
 • زالی، مصطفی پدیدارشناسی، نقد شکاکیت و ضرورت هستی شناسی وحدت‌گرا [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 51-71]
 • زالی، مصطفی ترکیب اتحادی ماده و صورت و مسأله اتحاد عاقل و معقول [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 57-77]
 • زرگر، زهرا تکثرگرایی علمی ساندرا هاردینگ و ناسازگاری‌های آن [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 111-132]
 • زرگر، نرگس تقدم فرآیندهای شناختی بر زبان، در فلسفه زبان ملاصدرا [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 55-71]
 • زرگر، نرگس بررسی ماهیت زبان در فلسفه زبان فارابی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 121-140]
 • زرگر، نرگس تبیین تمایز علم از وجود ذهنی بر اساس دیدگاه جوادی آملی [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 111-129]
 • زمانی، سیدمسعود پرسش هایدگر از معنای وجود و پیدایش مفهوم «دازاین» [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 85-104]
 • زمانی، سید مسعود ملاحظاتی اجمالی در بارۀ هویت غربی- شرقی عالم امروز ما [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 83-102]
 • زمانی، مهدی ودانتا، حکمت الهی دین هندو [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 87-106]
 • زمانیها، حسین تحلیل معنای تأمل و نقش آن در مراحل سه‌گانۀ فلسفۀ هوسرل [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 85-105]
 • زمانیها، حسین تحلیل نسبت زمانْ‌آگاهی و خودآگاهی در فلسفۀ هوسرل [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 37-54]
 • زندیه، عطیه شیوة دیالکتیکی سقراط در مواجهه با تعریف دینداری و تأثیر آن برتثبیت عقیده پیرس [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 55-74]
 • زندیه، عطیه اصل پراگماتیکی: عالی‌ترین مرحلة وضوح در پراگماتیسم پیرس [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 23-41]
 • زندیه، عطیه حقیقت و واقعیت در پراگماتیسم پیرس و جیمز [(مقالات آماده انتشار)]

س

 • ساربان نژاد، محسن مقایسۀ روایت قربانی‌کردنِ فرزند به دست ابراهیم در عرفانِ ابن عربی و نگرش اگزیستانسیالیستی کیرکگور [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 113-133]
 • سالم، مریم رابطۀ فلسفه و دین در آفرینش از نظر بوئثیوس با تکیه بر رسائل کلامی و تسلّای فلسفه [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 261-280]
 • سامع، سید جمال تحلیل رابطه دوجانبه‌ی تاویل ساختارشکنانه حقیقت اندیشی افلاطون و تاریخ حقیقت نزد هایدگر [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 47-66]
 • سامع، سید جمال بازخوانی تفسیر هایدگر از تفکر شاعرانۀ هولدرلین در پرتو روی‌آورندگی به غیر [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 55-75]
 • ستوده نیا، محمدرضا دلالت واژۀ «هو» بر «وجود رابط» در زبان عربی عصر نزول؛ خوانشى منطقی-تاریخی از آثار فارابی و ابن سینا [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 243-260]
 • سعیدی مهر، محمد نظریه مرحله‎ای و تحلیل بقا بر اساس نظریه مشابهت زمانی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 87-105]
 • سیف، سید مسعود تحلیل و نقد تقویمِ اگویِ دیگر در پدیدارشناسی هوسرل [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 213-233]
 • سلیمانی، ثریا ضرورت تعلیم فلسفه برای نیل به سعادت از دیدگاه محمّدبن‌زکریای رازی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 43-62]
 • س.میر، مریم احتیاجات فمنیسم و روانشناسی تحولی [دوره 5، شماره 2، 1386]
 • سوری، روح الله تنگنای ادراک ذات الهی در عرفان اسلامی و راه برون‌رفت از آن [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 131-154]
 • سوزن کار، مرجانه شأن وجودشناختی هنر و صنعت نزد هیدگر [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 69-87]

ش

 • شایسته، ریحانه تأویل روان‌شناسانۀ اندیشۀ ملاصدرا در مسئلۀ خواب و بررسی مبانی فلسفی آن [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 87-105]
 • شاقول، یوسف مبانی فلسفی نظریه عدالت رالز [دوره 4، شماره 1، 1385]
 • شاقول، یوسف رابطۀ کنش و روایت در تفکر هیدگر [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 23-44]
 • شاقول، یوسف واکاوی رابطۀ فهم با استعاره، روایت و کنش در اندیشۀ ریکور [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 21-40]
 • شاکری، سیدمحمد تقی واکاوی شهود مقولی در پژوهش‌های منطقی هوسرل [(مقالات آماده انتشار)]
 • شامخی، سید محمد علی انرگیا و انتلخیا: نقدی بر ارسطو از منظر رویکرد منادولوژیک [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 63-85]
 • شاهبازی محمودآبادی، زهرا علم انسان به اشیاء خارجی از دیدگاه جان لاک و محقق لاهیجی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 21-40]
 • شاه‌وردی، امین نظام استنتاجی منطق رواقی [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 67-84]
 • شا‌هوردیان، طیبه نظریه مرحله‎ای و تحلیل بقا بر اساس نظریه مشابهت زمانی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 87-105]
 • شبانی شهرضا، ناهید بررسی کارکردهای فطرت در‌ اندیشه‌ی غزالی، در مقایسه با آثار ابن سینا [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 107-125]
 • شجاری، مرتضی زیبایی و ارتباط آن با صورت در نظام فلسفی آکوئیناس [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 1-20]
 • شجاعی جشوقانی، مالک کانت، فوکو و سنت انتقادی [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 9-26]
 • شیخ الاسلام، سید کیارش رشک؛ نقادی کی‌یرکگور از عصر تأمّل بازتابی [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 131-152]
 • شفیعی، محمد آیا اصل طرد شق ثالث یک شرط سلبی برای حقیقت است؟ [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 79-96]
 • شفیع بیک، ایمان تعریفِ «فلسفه» و «فیلسوف» در فایدونِ افلاطون [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 21-40]
 • شفیع بیک، ایمان الهام و معرفت در فلسفه‌ی سقراط و افلاطون [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 85-102]
 • شکری، محمد تقابل میان مفهوم کنشگر هانا آرنت و دازاین خودتنهاپنداشته شدۀ هایدگری بر اساس نقد آرنت از هایدگر در تبیین بحران تمامیت‌خواهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شکرانی، رضا دلالت واژۀ «هو» بر «وجود رابط» در زبان عربی عصر نزول؛ خوانشى منطقی-تاریخی از آثار فارابی و ابن سینا [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 243-260]
 • شمس، مهدی نقدهایی بر نظریه‌های معنا در فلسفۀ تحلیلی ادبیات [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 61-83]
 • شهیدی، فاطمه نسبت الفاظ و معانی در نظر فارابی با تکیه بر کاربرد اسامی «مثال اوّل» و «مشتق» در بیان معانی فلسفی [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 107-129]
 • شهیدی، فاطمه نسبت دستور‌زبان و منطق در نظر ابونصر فارابی [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 135-158]
 • شهریاری، شیما نظریّه‌ی اخلاقی زاگزبسکی: نظریّه‌ی فضیلت‌مدار الگوگرا [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 41-58]
 • شهر آیینی، سید مصطفی نظام فلسفی بابا افضل: طرحی نو در فلسفه اسلامی‌- ایرانی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 87-108]

ص

 • صابری ورزنه، حسین نقدهای اسپینوزا بر انسان‌وار انگاریِ خدا [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 73-89]
 • صادقی، رضا جایگاه شهود در نظریۀ ادراک حسی پرایس [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 1-21]
 • صادقی، مسعود اوصاف اخلاقی مستقل و وابسته؛ تعریف و تقسیمی نوین در اخلاق [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 59-78]
 • صادقی، مسعود تحلیل برترین و بدترین اوصاف اخلاقی از منظر ارسطو، آکوئینی و خواجه‌نصیرالدین طوسی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 85-103]
 • صادقی، مسعود چهار چالش اساسی بر سر راه استدلال‌های اخلاقی؛ دیدگاه دومِسِل [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 107-123]
 • صادقی، مسعود کاراندیشی؛ چارچوبی برای تحلیل نسبت کار و معنای زندگی [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 153-172]
 • صادقی، مسعود حکمتِ صنعت؛ بررسی تأملات حکیم کشفی در فلسفۀ صنعت و فناوری [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 77-94]
 • صادقی، مصطفی تبیین نسبت بین شعور موجودات مادی و استکمال آنها از نظر ملاصدرا [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 105-125]
 • صادقی، مصطفی دیدگاه نوصدرائیان معاصر دربارۀ سازگاری نظریۀ «ترکیب جسم از ماده و صورت» با نظریۀ «ترکیب جسم از اجزاء» [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 133-152]
 • صافیان، محمدجواد رابطۀ کنش و روایت در تفکر هیدگر [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 23-44]
 • صافیان، محمدجواد واکاوی رابطۀ فهم با استعاره، روایت و کنش در اندیشۀ ریکور [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 21-40]
 • صافیان، محمد جواد بررسی پدیدار شناختی-هرمنوتیک زمان [دوره 4، شماره 1، 1385]
 • صافیان، محمد جواد امکان فلسفه تطبیقی بر اساس رویداد از آنِ خود کننده [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 27-48]
 • صافیان، محمد جواد تحلیل رابطه دوجانبه‌ی تاویل ساختارشکنانه حقیقت اندیشی افلاطون و تاریخ حقیقت نزد هایدگر [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 47-66]
 • صافیان، محمد جواد بازخوانی تفسیر هایدگر از تفکر شاعرانۀ هولدرلین در پرتو روی‌آورندگی به غیر [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 55-75]
 • صافیان، محمد جواد بررسی و مطالعه تطبیقی تفکر نیچه و دیلتای در رابطه با تاریخ [(مقالات آماده انتشار)]
 • صالحی، اسکندر مابعدالطبیعة در عالم اسلام و جایگاه ترجمه های عربی در فلسفه اسلامی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 75-94]
 • صبوریان، محسن عدالت در اندیشۀ اجتماعی فیلسوفان مسیحی قرون ‌وسطی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 95-116]
 • صیدی، محمود بررسی و نقد انتقادات فخررازی به حدوث روحانی نفس ناطقه از دیدگاه ابن سینا [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 57-73]
 • صیدی، محمود نظریۀ میرداماد دربارۀ چگونگی تحقق خارجی حرکت و معانی آن [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 127-145]
 • صدرالحفاظی، سید علی دلوز: ماشین میل و ترکیب‌های آن [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 97-115]
 • صفری، دکتر مهدی قوام آنانسیس افلاطون [دوره 1، شماره 1، 1381]
 • صفری، دکتر مهدی قوام آنامنسیس و اسطوره گردش ارواح [دوره 1، شماره 2، 1381]
 • صفری حلاوی، عبدالرضا من واقعی کانت [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 84-101]
 • صوفی، جواد ترکیب ماده و صورت از نظر مشاء؛ اتحادی یا انضمامی؟ [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 159-172]

ط

 • طالبی، محمد حسین مطالعۀ انتقادی نظریه‌های غربی قانون طبیعی در آخرین مرحلۀ احیای آن در دورۀ پساتجدد [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 173-191]
 • طالب¬زاده، سید حمید نقدی بر طریق توماس آکویینی در اصالت وجود [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 37-58]
 • طالب زاده، حمید نقدهای اسپینوزا بر انسان‌وار انگاریِ خدا [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 73-89]
 • طالب زاده، حمید رفلکشن و سیر تطور مفهومی آن در تفکر فیشته [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 97-115]
 • طالب زاده، سیدحمید تاریخمندی و نسبت آن با هستی‌شناسی بنیادین در وجود و زمان هایدگر [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 57-72]
 • طالب زاده، سید حمید ارزیابی انتقاد شوپنهاور از تحلیل علیت کانت [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 47-66]
 • طالب زاده، سید حمید پدیدارشناسی، نقد شکاکیت و ضرورت هستی شناسی وحدت‌گرا [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 51-71]
 • طالب‌زاده، سید حمید دونز اسکوتوس و مسأله تشخص [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 5-22]
 • طالب‌زاده، سید حمید مسئلۀ علی‌الاطلاقیّتِ «مُطلقِ برابرایستا": ملاحظه‌ای دربارۀ "ایدۀ نوعی منطقِ استعلایی» [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 105-128]
 • طالب‌زاده، سید حمید رشک؛ نقادی کی‌یرکگور از عصر تأمّل بازتابی [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 131-152]
 • طباطبایی، سید محمد حسن بررسی تحویل اصالت و اعتباریت به صدق و عدم صدق بر واقع [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 53-67]
 • طباطبایی، محمدتقی از کارکردگرایی تا بسترگرایی: بازسازیِ گفتگوی دریفوس و پاتنم [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 103-120]
 • طباطبایی، محمدتقی روشن‌سازی نسبت یگانگی و بس‌گانگی در منطق اکسپرسیون براساس خوانش دلوز از اسپینوزا [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 17-34]
 • طباطبایی، محمد تقی مساله تمایز و معنای دوگانه وجود در تفکر دکارت [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 73-90]

ع

 • عادل، غلامعلی حداد نظری بر منظره ازادی [دوره 4، شماره 2، 1385]
 • عالمی، دکتر روح الله نقد و بررسی نظریه علم ازلی در آراء اسکندر افریدوسی و پروکلوسی [دوره 1، شماره 1، 1381]
 • عالمی، روح الله بحث در مبانی آراء کلامی اکام [دوره 2، شماره 1، 1383]
 • عالمی، روح الله بحث در نظریه های صدق مطابقت و سازگاری [دوره 4، شماره 1، 1385]
 • عالمی، روح الله تحلیلی معرفتی از بساطت و غیریت وجود [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 115-126]
 • عبادی، احمد رایشنباخ و گذار از تألیفیِ پیشین به پیشینِ نسبی‌شده [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 147-167]
 • عبادی، احمد نفس و اختلالات عصبی- روانی؛ تبیینی نوخاسته‌گرایانه و صدرایی [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 173-196]
 • عبادی، احمد خوانش شلینگ از مسئلۀ همه‌خداانگاری بر مبنای اصل «این‌همانی» [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 193-211]
 • عباسی، محمد باقر تبیین نسبت بین شعور موجودات مادی و استکمال آنها از نظر ملاصدرا [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 105-125]
 • عباسی، محمد باقر دیدگاه نوصدرائیان معاصر دربارۀ سازگاری نظریۀ «ترکیب جسم از ماده و صورت» با نظریۀ «ترکیب جسم از اجزاء» [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 133-152]
 • عبداللهی، محمد علی اصل بیان پذیری [دوره 5، شماره 3، 1386]
 • عبد خدائی، زهره غده صنوبری دکارت: مقری برای روح [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 19-38]
 • عزت آبادی، ستاره عینیت مفاهیم و داوری‌های اخلاقی در دیدگاه فیلیپا فوت؛ فهم‌های متفاوت از نظریه خیر طبیعی و مسائل پیش روی آن [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 127-150]
 • عسکری، احمد ماده اولی و تبیین کون و فساد در فلسفه ارسطو [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 54-83]
 • عسگری، احمد مابعدالطبیعة در عالم اسلام و جایگاه ترجمه های عربی در فلسفه اسلامی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 75-94]
 • عظیمی، مهدی حامل صدق‌بودن گزاره و استحالۀ اشاره به معدوم؛ راه حل پارادوکس دروغگو [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 189-205]
 • علی اکبر مسگری، احمد آیا اصل طرد شق ثالث یک شرط سلبی برای حقیقت است؟ [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 79-96]
 • علی‌اکبر مسگری، احمد ماده اولی و تبیین کون و فساد در فلسفه ارسطو [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 54-83]
 • علی‌اکبر مسگری، احمد نسبت زبان و منطق در فلسفۀ هگل [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 1-22]
 • علمی سولا، محمدکاظم بررسی رابطه‌ی مفهوم نماد و استعاره در اندیشه‌ی ریکور [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 1-137]
 • علمی سولا، محمد کاظم تأویل روان‌شناسانۀ اندیشۀ ملاصدرا در مسئلۀ خواب و بررسی مبانی فلسفی آن [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 87-105]
 • علوی تبار، هدایت الحادِ اصل‌موضوعی سارتر [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 49-86]
 • عموسلطانی فروشانی، محمدمهدی نفس و اختلالات عصبی- روانی؛ تبیینی نوخاسته‌گرایانه و صدرایی [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 173-196]

غ

 • غیاثی، ندا نقش سازندۀ تخیل در تاریخ از منظر پل ریکور [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 117-132]
 • غیبی پور، حسن بررسی و مطالعه تطبیقی تفکر نیچه و دیلتای در رابطه با تاریخ [(مقالات آماده انتشار)]
 • غریب‌پور، افرا فرم ارسطویی در طراحی مورفوژنتیک (خاستگاه مفهوم فرم در طراحی مورفوژنتیک) [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 171-188]
 • غفاری، حسین تصوف یا عرفان نقدی بر مقاله پارادکس تصوف نزد اساتید و شاگردان ملاصدرا [دوره 4، شماره 2، 1385]
 • غفاری، حسین استکمال نفسانی از طریق نظر و عمل، از منظر حکما و عرفای اسلامی [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 1-34]
 • غفاری، حسین نشانه¬شناسی پیرس در پرتو فلسفه، معرفت¬شناسی و نگرش وی به پراگماتیسم [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 5-37]
 • غفاری، حسین داوری در داوری ملاصدرا میان عرفا و حکما در مسئله ذات حق [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 79-95]
 • غفاری، حسین تحول آرای فلسفی یورگن هابرماس درباره ی نقش دین در حوزه ی عمومی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 21-38]
 • غفاری، حسین گذر از وحدت تشکیکی به تشکیک وحدت و ربط ذات الهی به احدیت [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 37-54]
 • غفاری، حسین زمینه‌های گذر به وجود به مثابه بنیان آگاهی در شلینگ [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 17-36]
 • غفاری، دکتر حسین فلاسفه افلاطون مادر همه فلسفه های الهی است [دوره 1، شماره 2، 1381]

ف

 • فاضلی، فائزه افق فهم در آینه فهم افق [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 59-86]
 • فتحی، حسن زیبایی و ارتباط آن با صورت در نظام فلسفی آکوئیناس [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 1-20]
 • فتح زاده، حسن زیست‌جهان و پارادوکس سوبژکتیویته [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 37-56]
 • فتح‌زاده، حسن دریدا و واسازی استعاره [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 71-86]
 • فتح طاهری، علی نسبت میان فلسفه و سینما؛ پژوهشی بر اساس فلسفۀ سینماییِ ژیل دلوز [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 21-40]
 • فراهانی، امیر حسین منطق ترجیح [دوره 5، شماره 2، 1386]
 • فرجی، علیرضا زبان و ساختار منطقی ذهن در پدیدارشناسی هوسرل [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 155-174]
 • فرجی، علیرضا تحلیل نقد سارتر بر خوداستعلایی هوسرل [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 153-170]
 • فلاحی، اسدالله قضایای حقیقیه و خارجیه نزد خونَجی [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 105-136]
 • فهیم، محسن بهره مندی در فلسفۀ توماس آکوئیناس [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 167-187]
 • فهیم، محسن قاعدۀ الواحد از منظر توماس آکوئیناس و ملاصدرا [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 221-241]

ق

 • قائدی، اسماعیل سطوح، مؤلفه‌ها و کارکردهای دور هرمنوتیکی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 107-125]
 • قدیری، حامد پژوهشی در باب نقد بوغوسیان بر رئالیسم درونی پاتنم [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 169-188]
 • قزلباش، زهرا مهندسی نورماتیویته در معرفت‌شناسی کواین [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 197-218]
 • قمی، محمدباقر فراتر از تقابل ماده – صورت نگاهی به چگونگی بهره‌گیری شیلر از مفهوم بازی در گذر از این تقابل [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 57-80]
 • قوام صفری، مهدی نوس:دانشِ علمی برهان‌ناپذیر و مَلَکه‌ی معرفتی ارسطو [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 29-46]
 • قوام صفری، مهدی نوس: دانشِ علمی برهان ناپذیر و مَلَکه‌ی معرفتی ارسطو (بخش دوم) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 101-114]
 • قوام صفری، مهدی ارسطو؛ فلسفه و وحدت نظام علوم [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 89-110]

ک

 • کاوندی، رضا الاهیات سیاسی و امر استثناء (کارل اشمیت و مسأله‌ی حاکمیت) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 33-49]
 • کبیر، یحیی شهید صدر و مساله استقراء [دوره 5، شماره 4، 1386]
 • کدخداپور، جمال ناسازگاری مفهومی ارادۀ آزاد از دیدگاه حکمت متعالیه [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 175-196]
 • کرباسی زاده، علی بررسی و مطالعه تطبیقی تفکر نیچه و دیلتای در رابطه با تاریخ [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرباسی زاده اصفهانی، علی بازخوانی تفسیر هایدگر از تفکر شاعرانۀ هولدرلین در پرتو روی‌آورندگی به غیر [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 55-75]
 • کریمی ترشیزی، احسان تنش انسان‌شناختی؛ پرسش از ذات انسان و متافیزیکِ سوبژکتیویته نزد کانت [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 133-150]
 • کریمی دورکی، الهام السادات خوانش شلینگ از مسئلۀ همه‌خداانگاری بر مبنای اصل «این‌همانی» [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 193-211]
 • کریمی والا، محمد رضا پژوهشی در رابطه کلام و کتاب خداوند در حکمت صدرائی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 61-79]
 • کلام، سعید زیبا روش علمی نیوتن در اصول [دوره 5، شماره 4، 1386]
 • کهریزی، زهرا فرجام نفوس ناقصه از دیدگاه فارابی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 189-210]
 • کهنسال، علیرضا ترکیب ماده و صورت از نظر مشاء؛ اتحادی یا انضمامی؟ [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 159-172]
 • کوچنانی، دکتر قاسمعلی نظری بر ترجمه شرح الباب الحادی عشر دکتر علی اصغر حلبی [دوره 2، شماره 2، 1383]
 • کوچنانی، دکتر قاسمعلی مقایسه تقریرات ابن سینا و ملاصدرا و حکیم سبزواری و علامه طباطبائی در برهان صدیقین [دوره 1، شماره 1، 1381]
 • کوکب، سعیده حقیقت و توجیه [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 137-174]
 • کوکب، سعیده تقویم پدیده شناختی هوسرل: اشتراک بین الاذهانی و مسئلة عینیت و حقیقت [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 69-86]
 • کوکب، سعیده نسبت رفتارگرایی معرفت‌شناختی با نفی پلورالیسم معرفتی در نگاه دیویدسون [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 105-124]
 • کوکب، سعیده نسبت رفتارگرایی معرفت‌شناختی و عینیت از دیدگاه مک داول [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 115-132]
 • کوکب، سعیده شیوة دیالکتیکی سقراط در مواجهه با تعریف دینداری و تأثیر آن برتثبیت عقیده پیرس [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 55-74]
 • کوکب، سعیده عینیت مفاهیم و داوری‌های اخلاقی در دیدگاه فیلیپا فوت؛ فهم‌های متفاوت از نظریه خیر طبیعی و مسائل پیش روی آن [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 127-150]

گ

ل

 • لاریجانی، دکتر علی بحثی پیرامون فلسفه ریاضی کانت [دوره 1، شماره 2، 1381]
 • لطیفی، میثم معنای زندگی در موقعیت مرگ از منظر ویتگنشتاین با استفاده از نظریه پردازی داده بنیاد [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 95-111]
 • لگنهاوسن، محمد نسبی‌انگاری ارزش‌ها و گرایش‌های دربارۀ خود [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 35-56]
 • ل.ملندیک، آری بحثی در فلسفه دین [دوره 5، شماره 4، 1386]

م

 • مازیار، امیر نقش سازندۀ تخیل در تاریخ از منظر پل ریکور [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 117-132]
 • م.افضلی، علی نقد و بررسی دیدگاه کانت درباره برهان وجودی [دوره 3، شماره 1، 1384]
 • م.افضلی، علی راه حل فیلسوفان اسلامی در رابطه نفس و بدن [دوره 5، شماره 3، 1386]
 • ماکوئی، یاسمین اکسل هونت و نزاع برای به‌رسمیت‌شناسی در سطح خانواده: چالش‌ها و محدودیت‌ها [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 205-224]
 • متولی، مرتضی حامل صدق‌بودن گزاره و استحالۀ اشاره به معدوم؛ راه حل پارادوکس دروغگو [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 189-205]
 • میثمی، سایه نسبیت وجود شناختی کواین و واقع گرایی در چهارچوب علم تجربی [دوره 4، شماره 2، 1385]
 • مجتهدی، دکتر کریم مفهوم فلسفه در دائره المعارف بزرگ فرانسه (قرن هیجدهم میلادی) [دوره 2، شماره 1، 1383]
 • مجتهدی، دکتر کریم به چه معنی فلسفه دکارت مبتنی بر اصالت عقل است [دوره 1، شماره 1، 1381]
 • مجتهدی، دکتر کریم رابطه ما بعد الطبیعه و روش در نظام فکری دکارت [دوره 1، شماره 2، 1381]
 • محبوبی، حمید رضا «آیا رنج بد است؟» درک پارفیت و نیچه درباره‌ی رنج [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 117-139]
 • محبوبی آرانی، حمیدرضا نیچه و نقد روانشناسی اخلاقی کانتی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 53-70]
 • محبوبی آرانی، حمیدرضا بررسی فلسفی دلایل علیه جرم‌انگاری فکر محض [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 125-144]
 • محمدی وکیل، مینا رابطه هنر و اخلاق در فلسفه ارسطو [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 75-93]
 • محمودی، محسن بررسی برخی پیامدهای معرفتی و سیاسی آموزه‌های رورتی و گادامر در باب حقیقت [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 91-106]
 • محمود رباطی، سجاد تأملی فلسفی دربارﮤ جبر ‌مجرد [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 189-204]
 • میرابیان تبار، مهدی تلقی فیشته از مفهوم حق طبیعی و نقد هگل بر آن [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 117-135]
 • مرادی، مجید مسئلۀ علی‌الاطلاقیّتِ «مُطلقِ برابرایستا": ملاحظه‌ای دربارۀ "ایدۀ نوعی منطقِ استعلایی» [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 105-128]
 • مرادخانی، علی تقابل میان مفهوم کنشگر هانا آرنت و دازاین خودتنهاپنداشته شدۀ هایدگری بر اساس نقد آرنت از هایدگر در تبیین بحران تمامیت‌خواهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرباباپور، سیدمصطفی علت اعدادی و نقش آن در پیدایش امور مادی [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 213-230]
 • مرشدی، ابوالفضل خود آیینی و اجتماع اخلاقی در فلسفه اجتماعی کانت [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 35-53]
 • مزاری، سیدامیررضا تحلیل یک رویکرد در مسئلۀ هویّت شخصی؛ بازخوانی هویّت روایی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 151-167]
 • مشکات، محمد نقدهایی بر نظریه‌های معنا در فلسفۀ تحلیلی ادبیات [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 61-83]
 • مصباحیان، حسین هابرماس و دیگریِ عقلانیت غربی: منطقِ دوگانه مشمول گردانیدن و از شمول خارج ساختن [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 145-165]
 • مصباحیان، حسین ایدئولوژی به‌مثابه علم ایده‌ها: مواجهه‌ای ریکوری با «دستوت دو تراسی و طرحی معرفت شناسانه برای علمی جدید» [(مقالات آماده انتشار)]
 • مصباحیان، حسین اکسل هونت و نزاع برای به‌رسمیت‌شناسی در سطح خانواده: چالش‌ها و محدودیت‌ها [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 205-224]
 • مصطفوی، شمس الملوک زیست‌جهان و پارادوکس سوبژکتیویته [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 37-56]
 • مصطفوی، شمس الملوک شأن وجودشناختی هنر و صنعت نزد هیدگر [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 69-87]
 • مصطفوی، شمس الملوک معنای «علقه» و نسبت آن با امر زیبا نزد کانت [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 1-20]
 • مصطفوی، شمس‌الملوک زایش اخلاق از دل تراژدی‘ دفاع از تفسیر اخلاقی کاتارسیس ارسطویی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 149-177]
 • مصلح، اصغر هردر و فلسفه فرهنگ [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 133-151]
 • مصلح، علی اصغر فلسفه جدید ژاپن و نسبت ان با هیدگر [دوره 3، شماره 1، 1384]
 • مصلح، علی اصغر مفهوم واهمیت فلسفه فرهنگ [دوره 5، شماره 2، 1386]
 • معتمدی، معصومه فرم ارسطویی در طراحی مورفوژنتیک (خاستگاه مفهوم فرم در طراحی مورفوژنتیک) [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 171-188]
 • معصومی، سعید تحویل و واقع‌گرایی ساختاری وجودی [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 197-219]
 • معماری، زهره رفلکشن و سیر تطور مفهومی آن در تفکر فیشته [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 97-115]
 • مقدس، محمدمهدی تحلیل و نقد تقویمِ اگویِ دیگر در پدیدارشناسی هوسرل [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 213-233]
 • مقدم، غلامعلی داوری در داوری ملاصدرا میان عرفا و حکما در مسئله ذات حق [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 79-95]
 • مقدم، غلامعلی گذر از وحدت تشکیکی به تشکیک وحدت و ربط ذات الهی به احدیت [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 37-54]
 • ملایوسفی، مجید علم انسان به اشیاء خارجی از دیدگاه جان لاک و محقق لاهیجی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 21-40]
 • ملائی ایولی، محمد بهره مندی در فلسفۀ توماس آکوئیناس [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 167-187]
 • ملائی ایولی، محمد قاعدۀ الواحد از منظر توماس آکوئیناس و ملاصدرا [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 221-241]
 • ممبینی، سجاد آئورا و تکینگی دیفرانسیلی‌ (به سوی یک زیبایی‌شناسی ماتریالیستی) [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 235-250]
 • من، لویس پوی ایمان.امید و شک [دوره 5، شماره 4، 1386]
 • منصوری، عباسعلی ضرورت تعلیم فلسفه برای نیل به سعادت از دیدگاه محمّدبن‌زکریای رازی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 43-62]
 • منصوری، عباسعلی فرجام نفوس ناقصه از دیدگاه فارابی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 189-210]
 • منصوری، نجیمه دیدگاه صدرالمتألهین دربارۀ تجرد انسان در قوس نزول و آثار آن بر حیات دنیوی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 169-187]
 • منصوریان، سهیلا نقد مفهوم عقل در فلسفۀ هگل بر اساس مفاهیم میل و منفیت [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 207-226]
 • منفرد، مهدی نسبت وجود و آگاهی در پژوهش‌های منطقی هوسرل [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 63-83]
 • مهر، دکتر محمد سعیدی کریپکی و اینهمانی های نظری [دوره 2، شماره 1، 1383]
 • مهرنیا، حسن مهندسی نورماتیویته در معرفت‌شناسی کواین [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 197-218]
 • موحدی، محمدجواد اتانازی از منظر وظیفه‌گرایی عقل‌باور کانت [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 95-113]
 • موسوی، سید محمد تعالی اعمال و تجسد ارواح [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 39-52]
 • موسوی، سید محمد بررسی و نقد انتقادات فخررازی به حدوث روحانی نفس ناطقه از دیدگاه ابن سینا [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 57-73]
 • موسوی، سید محمد نظریۀ میرداماد دربارۀ چگونگی تحقق خارجی حرکت و معانی آن [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 127-145]
 • موسوی، محمد نحوه‌ی صدور کثرت بر مبنای حکمت اشراق [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 175-197]
 • موسویان، سید امیرعلی ضرورت واقعیت یا ناموجبیت‌گراییِ مبتنی بر رویکرد زمانی ارسطو به موجّهات، بر اساس فصل نهمِ دربارۀ عبارت [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 189-211]
 • مولایی بیرگانی، سیمین زن و زیبایی از نظر ابن عربی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 1-13]
 • مومنی نیا، مهدی موقعیّت های ایزوتوپیکِ سرمایه داری: امکان انقلاب در فلسفه ی شیزوفرنیک دلوز-گتاری [(مقالات آماده انتشار)]

ن

 • نادرپور، هوشیار معنای زندگی در موقعیت مرگ از منظر ویتگنشتاین با استفاده از نظریه پردازی داده بنیاد [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 95-111]
 • نیازبخش، حسین نظریات سه‌گانۀ اگوستینوس دربارۀ میل و لذت بر اساس کتاب اعترافات [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 251-267]
 • ناظمی قره باغ، مهدی امکان فلسفه تطبیقی بر اساس رویداد از آنِ خود کننده [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 27-48]
 • نبوی، دکتر لطف الله شیوه استنتاج طبیعی در سیستم های زمانی kt و kc [دوره 1، شماره 1، 1381]
 • نژادتبریزی، رضا دلالت واژۀ «هو» بر «وجود رابط» در زبان عربی عصر نزول؛ خوانشى منطقی-تاریخی از آثار فارابی و ابن سینا [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 243-260]
 • نعمتی، سید جواد زیبایی¬شناسی در فلسفه صدرالمتألهین [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 137-162]
 • نیکورزم، سعید رهیافت‌های معرفت‌شناختی تئاتر در توجیه زیبایی‌شناختی از مفهوم فرهنگ (یک مطالعه‌ی تطبیقی میان اندیشه‌های فریدریش نیچه و آنتونن آرتو) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 91-107]
 • نواب، سید محمد حسین منشأ لذت از اثر هنری نزد مولانا [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 123-142]
 • نواب، سید محمد حسین تقاطع میان تجربۀ دینی و تجربۀ زیبایی‌شناختی [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 219-238]
 • نواب، محمدحسین نظریّه‌ی اخلاقی زاگزبسکی: نظریّه‌ی فضیلت‌مدار الگوگرا [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 41-58]
 • نوری یالقوزآغاجی، میلاد تحلیلی معرفتی از بساطت و غیریت وجود [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 115-126]
 • نورانی خطیبانی، سیده فاطمه رابطۀ فلسفه و دین در آفرینش از نظر بوئثیوس با تکیه بر رسائل کلامی و تسلّای فلسفه [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 261-280]
 • نوروزبرازجانی، ویدا فرم ارسطویی در طراحی مورفوژنتیک (خاستگاه مفهوم فرم در طراحی مورفوژنتیک) [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 171-188]

و

 • واعظی، اصغر خدا و معمای فلسفه‌ی نقدی [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 81-103]
 • واعظی، اصغر افق فهم در آینه فهم افق [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 59-86]
 • واعظی، اصغر تلقی بدیع گادامر از فهم [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 5-26]
 • واعظی، اصغر سطوح، مؤلفه‌ها و کارکردهای دور هرمنوتیکی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 107-125]
 • واعظی، اصغر موقعیّت های ایزوتوپیکِ سرمایه داری: امکان انقلاب در فلسفه ی شیزوفرنیک دلوز-گتاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • واعظی، اصغر نظریات سه‌گانۀ اگوستینوس دربارۀ میل و لذت بر اساس کتاب اعترافات [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 251-267]
 • واکر، کوین فراسوی شرق شناسی:بررسی (دیگری)در انسان شناسی خاور میانه [دوره 5، شماره 1، 1386]
 • وکیلی، محمدحسن تبیین نظریۀ عدم تطابق ذهن و عین بر اساس اصالة الوجود [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 93-110]
 • وکیلی، محمد حسن تبیین اشکالات تقسیم‌بندی معقولات اولی و ثانی بر مبنای اصالت وجود و ثمرات هستی‌شناسانه آن [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 91-112]

ه

 • هاشم پور، آیسودا نقش عوامل غیر اکتسابی در شکل‌گیری هویّت فردی از دیدگاه ابن سینا [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 239-260]
 • هاشم نژاد، حسین زیبایی¬شناسی در فلسفه صدرالمتألهین [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 137-162]
 • هاشم نژاد، حسین منشاء هنر از منظر صدرالمتألهین [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 109-126]
 • هافمن، ویلیام در جستجوی نا آگاه [دوره 5، شماره 3، 1386]
 • هوشیا، دکتر یاسمن تاثیر ویتگنشتاین متاخر بر نسبی گرایی در فلسفه علم [دوره 2، شماره 2، 1383]

ی

 • یوسفی، سعید تأملی فلسفی دربارﮤ جبر ‌مجرد [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 189-204]